Nylig vedtok fylkestinget i Viken nye eierstrategier for energiselskapene som Viken eier. Vi i MDG fikk fylkestinget med oss til å vedta at Viken fylkeskommune skal si nei til utbygging av vindturbinparker i urørt natur og viktige friluftsområder eller som krenker urfolks rettigheter. Dessverre har vi sett graverende eksempler på det rundt i landet.

Viken eier 100 prosent av Akershus Energi, mens vi eier 45 prosent av Østfold Energi. De øvrige eierne er 13 østfoldkommuner pluss Aurskog Høland. Østfold Energi eier halvparten av vindkraftselskapet Zephyr. Den andre halvdelen er eid av Buskerud-kommuner. Akershus Energi er hovedsakelig involvert i vannkraft.

Dette er dermed vedtak som kan få stor betydning. Dette burde åpenbart ha vært på plass tidligere, også blant andre energiselskaper, og så hadde vi unngått prosjekter som åpenbart krenker samiske rettigheter i tillegg til at de som uansett aldri burde ha blitt igangsatt av naturhensyn.

Vi fikk samtidig flertall for at energiselskapene til fylkeskommunen kun bør engasjere seg i prosjekter som har lokal støtte i kommunestyrene i berørte kommuner, og at tidligere vedtatte prosjekter der utbyggingen ikke har startet, skal legge oppdatert kunnskap til grunn for gjennomføringen av prosjektet. Vedtakene vil ikke bare ha betydning for vindkraft, selv om det for tiden er mest konfliktfylt. Også vannkraft og andre energiformer innebærer betydelige arealkonflikter.

Vi fikk derfor også gjennom et vedtak om at det nå skal tas særlige hensyn til friluftsliv og naturverdier. Der hvor det likevel oppstår ulemper for slike interesser skal det velges løsninger med minst mulig skade, samt at selskapet bør bidra med avbøtende tiltak.

Generelt er energiselskapene viktige ikke bare for å skaffe strøm, men også som inntektskilde for det offentlige for å finansiere skoler, veier, velferd og annet vi trenger for å leve gode liv. Så innebærer det meste av energiproduksjon større eller mindre grad av arealinngrep. I mange tilfeller vil det likevel være sånn at om det offentlige trekker seg ut som eier, vil andre komme inn i stedet, og fokuset på samfunnsansvar og bærekraft blir mindre. Selv om flere tidligere energiprosjekter har vært beklagelige er det oftest bedre å stramme inn reglene slik at det i hvert fall framover satses på bedre måter.

Nylig endrede nasjonale konsesjonsregler minsker også faren for at vind- eller andre større energiprosjekter havner på feil sted og på gal måte. Vikens ferske fylkestingsvedtak slår fast at vi skal være langsiktige eiere og arbeide for at fellesskapets ressurser og tilgang til naturressursene forblir på fellesskapets hender, samtidig som man skal følge strammere etiske regler og bærekraftsmål.