Skulle vi ikke ta vare på det beste fra alle tre kommunene?

Diskusjonen om gebyr eller gebyrfri levering av avfall ved kommunens gjenvinningsstasjoner har versert i lengre tid og pågår fortsatt.

Vi ønsker å klargjøre den pågående prosessen og våre standpunkter. Saken var til behandling i utvalg for samfunnstjenester (UST) 2. desember 2021.

I dag er det gratis for innbyggere å levere avfall til gjenvinning på Follestad, mens man må betale gebyr ved levering på Yggeset. Selvfølgelig kan vi ikke fortsette med ulike tilbud i ulike deler av kommunen. I UST fremmet Arbeiderpartiet og FrP et forslag om at det å levere avfall ved begge av kommunens gjenvinningsstasjoner skal være gratis.

Forslaget fikk støtte av representantene fra AP, FrP og MDG (5 stemmer) og falt da mot posisjonens stemmer (Høyre, Venstre og Senterpartiet) som i stedet støttet administrasjonens forslag om å innføre brukerbetaling ved levering også på Follestad.

For AP og FrP er saken enkel: Vi har lovet i våre respektive partiprogrammer for programperioden at vi skal stemme for at det å levere avfall ved kommunens gjenvinningsstasjoner skal være gratis for innbyggere i kommunen.

I utgangspunktet mener vi også at prinsippet om at forurenser skal betale er et godt og rettferdig prinsipp. Men til forskjell fra posisjonen ser vi at vi ikke nødvendigvis kan sette likhetstegn mellom den som leverer avfall på gjenvinningsstasjonene og den som forurenser (eller den som skaper avfallet). I noen tilfeller leveres avfall på vegne av andre, for eksempel er det mange som leverer avfall som de på dugnad har ryddet vekk fra grøftekanter, i marka eller i eller ved sjøen. Og hvor mange er det vel ikke som må hjelpe eldre slektninger eller andre med å rydde ut av loft og kjeller der ting har vært lagret i årtier? Tidligere Røyken og Hurum kommuner har hatt gebyrfri levering av avfall fra privathusholdninger i mange år. Dette har redusert forsøpling i naturen som tidligere var et stort problem. Synlig avfall er en ting, men skadelig avrenning, søppel som brennes, kastes i sjøen mv kan være enda mer skadelig for miljøet enn det synlige avfallet. I tilfeller der søppel ender opp i naturen, i andres felleskontainere etc. er det i alle fall ikke forurenser som betaler, men andre og/eller miljøet som må ta regningen.

For å få til en bærekraftig utvikling ønsker vi dessuten en så høy sorterings- og dermed gjenvinningsgrad som mulig. Da er det mer hensiktsmessig at de som kan sorterer ut så mye som mulig og leverer det til gjenvinning, heller enn at de velger å fylle opp renovasjonsbeholderene sine. Videre er det slik at noen typer avfall, som EE-avfall, uansett vil være gratis å levere på gjenvinningsstasjonene og det å administrere gebyrordningen og å følge opp leveringer for å sjekke ut hva som kan leveres gratis og hva som det må betales for er heller ikke gratis. Noe av gebyret ved levering må altså gå til å dekke denne økte administrasjonen.

Saken ble ikke endelig avgjort i UST. Den skal opp til behandling i formannskapet og kommunestyret nå på nyåret. Vi kommer til å stå på våre synspunkter og håper at også posisjonen kan tenke seg om en gang til eller to før saken blir endelig avgjort.