NAV melder at 2000 ungdommer mellom 18 og 30 år står utenfor arbeid og utdanning i Asker kommune og de samme tallene for aldersgruppen 16–24 år utgjør 1200 ungdommer. Velferdsutvalget har den senere tid bestilt og behandlet en rekke saker som omhandler utenforskap blant ungdom fra skole og arbeid. Vi har blant annet nedsatt en arbeidsgruppe som har levert en mulighetsstudie som har sett på årsaker til og tiltak for å forhindre utenforskap blant ungdom. Målsettingen har vært å få mer kunnskap om problemstillingen med utenforskap blant ungdom i Asker kommune og konklusjonen er klar – problemet med utenforskap er en økende utfordring.

Jeg kunne skrevet om hvor dyktige vi er Asker, for det er vi også. Vi har en av de beste skolene i landet. Sammenliknet med andre kommuner lykkes vi svært godt med integreringsarbeid, vi har lavere frafall fra videregående skole enn landssnittet osv. Men jeg er opptatt av at vi i vår kommune har for stort utenforskap og det må vi ta på største alvor.

Å verdsette mangfold og sikre inkludering i skole og arbeid er en av våre fremste oppgaver. Det er for de aller fleste viktig for å leve gode selvstendige liv. Det behøver ikke være problematisk å være utenfor skole eller arbeid en kortere periode, men forskning viser at om perioden blir langvarig er sannsynligheten høyere for å havne i mer langvarig eller permanent utenforskap.

Arbeidsgruppen som har levert mulighetsstudien til velferdsutvalget har vært bredt sammensatt av fagressurser fra Velferd, NAV og Oppvekst. Arbeidsgruppen har sett på årsaker til at ungdom faller utenfor i Asker kommune og gir et viktig grunnlag for videre arbeid.

Det er mange grunner til at man kan falle utenfor en periode, men arbeidet peker likevel på noen fellestrekk. Det vises til at ungdommene har flere utfordringer i livet, blant annet knyttet til fysisk og psykisk helse og det å mestre tilværelsen. Videre er det identifisert fire hovedårsaker til utenforskap:

1. Psykisk helse. Det kan være lettere psykiske plager som angst eller depresjonssymptomer. Det kan også være mer sammensatte utfordringer, men viktig er det at lav mestringsfølelse og psykiske plager kan forverre seg av å stå utenfor.

2. Sosiale utfordringer.

3. Lavt utdanningsnivå og særlig at ungdommen ikke har gjennomført/fullført videregående utdanning.

4. Manglende språkkunnskaper og integreringsutfordringer.

NAV har redegjort for en rekke gode målrettede tiltak i sin virksomhet spesielt rettet mot ungdom. Blant annet ungdomsloser som også er til stede på videregående skole og jobbsentralen som veileder ungdom i jobbsøkingsprosesser.

I Asker-samfunnet gjøres det et fantastisk arbeid i frivilligheten hvor barn og unge utvikler seg og mestrer på forskjellige arenaer. Det er så mange gode initiativer i lokalsamfunnene våre at jeg ikke nevner med navn, men det er klart at kommunens tilrettelegging og partnerskap med frivilligheten vil være at stor betydning framover.

Næringsforeningen har også løftet utenforskap blant ungdom med et eget prosjekt som omhandler sertifisering på sosial bærekraft. Jeg heier virkelig på dette initiativet og ser fram til det videre arbeidet. Mestring i arbeid er så viktig og da er det helt nødvendig å få en sjanse!

Det vil i fortsettelsen være behov for å jobbe enda mer på tvers både mellom NAV og psykisk helse, med fylkeskommunen som har videregående skolen og på tvers i kommunen. Tidlig innsats og oppvekstfeltet er viktig. Derfor bestilte vi en sak, Ungdomsløftet, i sist budsjettbehandling, for å virkelig jobbe med utenforskap blant ungdom på tvers av både oppvekst og velferdsfeltet og også med aktørene i Asker samfunnet. Det er sammen vi får til de virkelig gode resultatene – målet er klart: Vi må og skal sikre at færre faller utenfor – helst ingen – det er vår ungdom!

Les flere debattinnlegg her: Debatt eller bli med i debatten her: Ditt innlegg