Asker har en god utvikling, men står overfor store utfordringer som krever tydelig politisk styring de neste årene. Sentrale utfordringer slik vi ser det er:

  • Hvordan kan vi bevare verdifulle naturområder ved fjorden og i marka mot et stort utbyggingspress?
  • Hvordan kan vi motvirke utenforskap og gi bedre muligheter til de mange som vokser opp i lavinntektsfamilier?
  • Hvordan kan vi gi alle elever en skolegang som gir kunnskaper som er relevante i vår tid, så vel som flerkulturell forståelse, gode samarbeidsevner og kreativ skaperkraft?
  • Hvordan kan vi få ned køer, støy og utslipp fra transport samtidig som befolkningen vokser?
  • Hvordan skal vi møte eldrebølgen og ensomheten mange eldre opplever?
  • Hvordan skape tilhørighet og kvalitet i utviklingen av Asker sentrum og tettstedene?

Det betyr mye hvem som engasjerer seg politisk for å ta tak i disse utfordringene. Nå skal alle partier lage lister til kommunalvalg. Da er det viktig å rekruttere nye hoder for å få fornyelse og utfylle kompetansen til våre erfarne politikere.

Asker kommune har mange ressurssterke innbyggere, men vi kan bli bedre på å utnytte denne kompetansen. Særlig trengs stemmen til flere unge og mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Er du ikke sikker på om du passer inn i et bestemt parti? Å delta aktivt i et parti er for mange en stor barriere. Noen føler de kan bli satt i en “bås” og tillagt bestemte meninger. “Jeg er enig i mange saker, men ikke i andre” hører vi ofte. Som mangeårige medlemmer i et parti vil vi sterkt oppfordre til å bli medlem selv om du ikke er enig i alle saker eller “digger” den sittende lederen av partiet. Poenget med å være medlem er å vise støtte til en samfunnsutvikling du er enig i, at du deltar i en diskusjon om hvilke utfordringer Asker skal ta tak i og hvordan de, etter ditt syn, bør løses.

Politiske partier er grunnpilarer i et velfungerende demokrati. Partier sørger for forutsigbarhet, avveiing av ulike hensyn og opplæring i politisk styring, for å nevne noe. Å protestere for klimaet ved å lime seg fast i Stortinget skaper oppmerksomhet om en viktig sak, men det er gjennom partienes arbeid på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå at klimakrisen kan håndteres i praksis. Jo flere medlemmer i partiene, jo flere som kan bidra med sin unike erfaring og få løftet aktuelle saker. Som medlem kan du bidra til å diskutere og justere partiets program slik at det er i tråd med det du står for.

Venstre ble dannet i kampen for parlamentarisme i 1884, og Asker Venstre er et av Norges eldste lokallag. Venstres folkevalgte støttet kommunesammenslåing og regionreform, og sier ja til norsk medlemskap i EU. Det gjør vi fordi demokratiet og den offentlige styringen stadig må utvikles for å være relevant og slagkraftig i møte med tidens utfordringer.

Det betyr noe om akkurat du er medlem i et parti. Nå utfordrer vi deg som borger i Asker til å kjenne etter, vil du delta mer, kjempe for vårt demokrati og folkestyre, og være med på å utvikle kommunen videre. Kanskje du vil sette navnet ditt på en liste i 2023? Vi tør påstå at det vil berike ditt liv og at din stemme kan utgjøre en forskjell.