Ja, jeg vil påstå at visjonen om Fjordbyen Slemmestad slik den fremstilles av utbygger og tilhengere av utbyggingen, fremstår mer og mer som en utopi eller et lokalt Shangri-La, enn som en koselig fjordby.

Utbygging for mest mulig profitt

Når jeg ser/hører ordet Fjordby, assosierer jeg det det med lav hvitmalt trehusbebyggelse, en SørlandSidyll à la Kragerø eller Drøbak og ikke en ghetto i betong, glass og stål i 6 til 8 etasjer tilsvarende Aker Brygge eller Bar Code i Oslo, som tydeligvis er forbildet for utbyggerne av Slemmestad sentrum.

Der utbyggernes klare målsetting synes å være å få mest mulig profitt ut av prosjektet, ved en utbygging basert på optimal utnyttelse av de mest attraktive arealene i Røyken, uten hensyntagen til alle oss som bor i området fra før av og som blant annet blir frarøvet vår dyrekjøpte fjordutsikt.

Dette vil i større eller mindre grad gjelde alle som bor nedenfor høydekurve på 30m i området langs Ødegårdslia, samtlige eiendommer i Odalsveien, de gamle og nye blokken i Kirkealleen, store deler av Heimansåsen, Vesthellinga og de nye boligene som kommer på toppen av Nye Rortunet.

Da hjelper det lite at utbygger skryter uhemmet av hvor lyst og trivelig det skal bli for de nærmere 1000 menneskene som skal bo i denne ghettoen, som for oss andre, vil bli stående som en mur mellom oss og fjorden.

Man er tydeligvis mer opptatt av at dette skal ta seg pent ut fra fjorden enn for innbyggerne som allerede bor i området. Jeg synes oppriktig synd på de som bor i Tangogårda og som får denne muren rett i fleisen.

Mange fine ord

Dersom man leser Områdereguleringen slik den er presentert i detaljreguleringen for området, er det mange og fine ord om hvor flott dette skal bli:

Planen ble vedtatt i 14.09.2017. Planens hensikt er å tilrettelegge for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling i Slemmestad, med en fremtidsrettet bolig- og næringsutvikling, og bomiljøer med høy kvalitet.

Ved planlegging og opparbeidelse av alle områder innenfor planområdet, skal det legges vekt på løsninger som er preget av helhetlig miljø- og ressurstenkning. Overvann skal utnyttes som en ressurs, og utformes med høy arkitektonisk kvalitet. Bygninger skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet.

Planen skal legge til rette for at fremtidens innbyggere og besøkende skal velge andre transportmidler enn bil.

Dette skal skje gjennom bedret fremkommelighet og tilgjengelighet for kollektivtrafikk, minimumskrav til sykkelparkering og maksimumskrav til bilparkering i sentrumsområdene, samt tilrettelegging for gode og trygge gang- og sykkelforbindelser.

Slemmestads historie

Slemmestads historie, karakter og identitet som industristed ønskes videreført og integrert i fremtidens bystruktur.

Planen skal bidra til at stedet øker sin attraktivitet og styrker sitt omdømme. Planen skal tilrettelegge for at områdets funksjonalitet knyttet til handel, næring, kunnskap og opplevelser styrkes.

Slemmestads sentrumskjerne skal ha et pulserende, levende og mangfoldig liv som gir økt trivsel og livskvalitet for alle brukere.

Beboerne skal være sikret tilstrekkelig lys og luft samt kvalitativt gode utendørsområder som er egnet for rekreativt opphold. Det er et mål å oppnå et levende bomiljø hvor 1.etasje i størst mulig omfang benyttes til fellesfunksjoner som butikker, kaféer, utstillinger, verksted, felleslokaler eller annen virksomhet som skaper aktivitet og mulighet for samhandling og møter mellom mennesker.

Vi som allerede bor her er knapt nok nevnt

Dersom man leser 3.avsnitt kan få inntrykk av at det er viktigere å ta hensyn til de gamle sementsiloene til Norcem, enn menneskene som allerede bor i Slemmestad.

Hvordan man har tenkt å ta hensyn til og ivareta oss som allerede bor her, er knapt nok nevnt med et ord i den over 120 sider lange beskrivelsen av prosjektet.

Ut fra de planer som er lagt fram om parkering, kan jeg ikke med min beste vilje se at dette er gjennomførbart. Det er i dag stor kamp om parkeringsplassene i Slemmestad, både for besøkende og ikke minst for dagpendlerne.

Når man i tillegg skal få flere nye private og offentlige servicetilbud i området, vil presset på parkering bli enda større. Selv med stor vektlegging på offentlig transport, vil det fortsatt i lang tid være behov for private parkeringsplasser, da bilparken i Norge er i fortsatt vekst – med en økning på 30 000 personbiler bare i 2017.

I perioden 2010 til 2018 var økningen på rundt 450 000 personbiler for hele landet. Det sies at prosjektet er bygget for framtidens trafikkbilde, men man må vel forholde seg til realitetene og bygge for den generasjonen som skal flytte inn fra starten?

Et prosjekt for middelaldrende og velstående pensjonister

I beste fall vil denne ghettoen bli nok et prosjekt for middelaldrende og velstående pensjonister, slik det allerede er i Heimansåsen, Kirkealleen og sannsynligvis kommer til å bli i Vesthellinga og på Rortunet. Gjennomsnittsalderen i Heimansåsen borettslag er i dag 68 år.

Jeg har ingen tro på at dette vil bli et sted for småbarnsfamilier, dyrt og trangbodd som det blir. Dette til tross for at det er kort vei til skole, barnehage og fritidssysler som idrettsbaner og idrettshall som ville gjort dette til et perfekt oppvekstmiljø for barn og unge.

Jeg vil presisere at jeg på ingen måte er imot en utbygging av Gamle Slemmestad, men det må etter mitt og mange andres syn skje på en slik måte at det ikke frarøver oss som allerede bor i området verdier som utsikt og tilgang til fjord og friarealer.

Man er kun opptatt av sitt eget prosjekt og at det vil «ta seg pent ut fra sjøsiden»

Jeg tør påstå at prosjektet slik det fremstår i dag, dessverre ikke er bærekraftig, slik som tidligere prosjekt for området har vist seg å være. Dersom man leser Planbeskrivelsen på 101 sider, vil man ikke finne et ord om hvilke hensyn man har tatt til omliggende bebyggelse.

Man er kun opptatt av sitt eget prosjekt og at det vil «ta seg pent ut fra sjøsiden», men det er jo ikke der folk bor. Dersom man er interessert i se hele planen, så finner man den på denne linken: https://www.royken.kommune.no/kunngjoringer/vaterland---horing-og-offentlig-ettersyn/

Jeg må bare innrømme at jo mer jeg leser og prøver å sette meg inn i prosjektet jo er skuffet og lei meg blir jeg og det er fristende å gi opp kampen mot utbyggerne slik mange av beboerne i nærområdet allerede har gjort.

Jeg vet det er flere i nærområdet som vurderer å selge og flytte på grunn av at de blir frarøvet både utsikt og solforhold. Jeg håper imidlertid at våre lokale politikere tar til vett og ha litt omtanke for oss allerede bor i området.