Sammenslåingen av Hurum, Røyken og Asker har resultert at «nye» Asker har en lang og svært vakker strandsone. Gjeldende lovverk gir strandsonen et rimelig godt vern som skal sikre allmennhetens tilgang til sjøen. Etter kartleggingen utført av studenter var gjennomført ble resultatet forelagt politikerne i Utvalg for Plan og byggesak(UPB)U 16. juni.

Resultatet var ikke bare nedslående, det var nesten ikke til å begripe. Omkring 6 000 tiltak ble registrert innenfor 100-metersbeltet. Av de er 1 500 stemplet som ulovlige.

Ressurssituasjonen i kommunen tilsier at slik løsning blir umulig å gjennomføre uten å tilføre ressurser. For en allerede presset byggesaksavdeling må det ansettes saksbehandlere dedikert til denne spesielle oppgaven. Anslaget fra kommunen er at det vil ta en saksbehandler minst ti år (!) å løse alle sakene. En slik saksbehandlingstid vil resultere i at utrolig mange saker foreldes. I gamle Hurum ble det gjennomført et prosjekt over 3år med penger finansiert fra departementet. I Planutvalget som var det politiske organet som fulgte sakene tett, blant andre nåværende gruppeleder i Asker Ap, Ivar Granum. Han kan fortelle at disse sakene var svært ressurskrevende. I hvert møte dukket det opp en eller flere saker fra dette prosjektet. Så mange at utvalget tilslutt bel kalt «Plattingutvalget». Det sier vel det meste. Mange eiere hadde med seg advokat som tilhørere i spesielt vanskelige saker. Bare en sak kunne drives i systemet i svært lang tid. Men det må ikke sette en stopper for å følge opp nye saker nå.

Fra Arbeiderpartiets side har vi argumentert for at problemet er så stort og saken så viktig at her må politikerne på banen for å prioritere den kommunale innsatsen – så vel med tanke på geografi som type ulovlighet. Vi bør være tilbakeholdne med å oppmuntre til system som legger til rette for «angiveri», men oppfordringen til hytteeiere og andre brukere av naturen om å hjelpe til med å avdekke ulovligheter synes å være på sin plass.

I siste møte i UPB 16.juni fremmet Ap følgende forslag; «Prinsippene skal behandles politisk før de settes til anvendelse». Forslaget ble nedstemt, og fikk bare MDG sine stemmer.

Men vi kommer ikke til å gi oss. Strandsonepolitikk og fri ferdsel i strandsonen har vært en av Arbeiderpartiets merkesaker i en årrekke. Friluftsloven står sterkt i Norge, men dispensasjoner har hatt en lei tendens til å bli vedtatt. Gjerder ned til strandlinjen, skilting med Privat er ofte å se. Slike tiltak er kun ment for å holde folk vekk fra eiendommer.

Kommune har plikt til å følge opp ulovligheter. Å nedprioritere ferdselsretten betyr i praksis at man ikke tar dette på alvor. Et svært uheldig signal som kan få folk til å tro at det er greit å ta seg til rette i Asker. Det er ikke greit. Ikke i det hele tatt.

Kommunedirektørens orienteringssak vil vi følge opp videre. Det neste steget blir mest sannsynlig i HP2022-2025. Der kommer Arbeiderpartiet til å fremme sak om økte ressurser til bygningsavdelingen.