Oppdraget omfatter utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E134 på strekningen mellom Dagslett i Spikkestad til E18 i Lier – med kryssplasseringer og nødvendige tilførselsveier.

Strekningen går fra Hekleberg bru på Dagslett i Asker kommune til E18 ved Reistad i Lier kommune. Linjen som skal reguleres er i kommunedelplanen kalt Viker. Strekningen er ca. 6,8 km. Av denne strekningen vil ca. 4,4 km gå i en to-løps tunnel.

Det vil være en ca. 250 meter lang bru over Daueruddalen på grensen mellom Asker og Lier. Det skal etableres planskilte kryss på Dagslett og planskilt påkobling av ny E134 til E18. Vegen skal detaljreguleres som en firefelts H3 vei med 90 km/t.

Tilbudsåpning er 19. september .2022 og detaljreguleringen skal være sluttført 1. desember 2023.