I kommunens sørvestre hjørne ligger området Holmsbu - Rødtangen hvor potensialet er stort for økt bosetting og næringsutvikling. I tillegg til store ubebygde arealer og få konflikter med landbruk, skogbruk og andre næringsinteresser, har dette området også mye å by på.

Holmsbu - Rødtangen har blant annet :

  • en sterk identitet
  • en lite kjent historie
  • en sjarmerende eldre bygningsmasse
  • en attraktiv og tilgjengelig kystlinje
  • sterke lokale ressursmiljøer

Politikere har ofte pekt på dette og snakket om "Sørlandsidyll", "en lite kjent perle". Sist ute var ordfører Lene Conradi som i Røyken og Hurums avis (RHA) 3.juni 2021uttalte :

"Hurum er indrefileten i nye Asker, og da tenker jeg spesielt på de unike og fantastiske tettstedene, kvaliteten og hva man kan by på av landbruk, kyst og natur".

I tillegg ligger området innen rekkevidde for nær en tredjedel av landets befolkning. Kort sagt, en kortreist og tilgjengelig destinasjon.

En positiv utvikling er i gang, for eksempel har flere private næringsdrivende i de senere år sett flere av de muligheter som økt turisme har gitt dem innenfor opplevelse, kvalitetsmat, reiseliv etc.

Rødtangen har lenge ligget i dvale og kan i fremtiden videreutvikle seg til et levende tettsted i samvirke med moderne og velfungerende boliger, hytter og fritidsaktiviteter. Dette vil kunne gi vekst og nye arbeidsplasser i kommunen.

I mange år har utviklingen i området gått i rykk og napp. Mye har vært påvirket eller styrt av private interesser som ikke alltid har hatt et langsiktig perspektiv. Det har manglet en helhetlig plan hvor kommunens og innbyggernes interesser har vært styrende. I slike prosesser tar man ofte snarveier når det gjelder infrastruktur, slik som vei og VA. Kortsiktige private interesser og press fra utbyggere har resultert i raske løsninger.

Utbyggingen av Holmsbu Spa i Holtnesstøa på begynnelsen av 2000-tallet gikk igjennom uten at kravene om ny adkomstvei ble hørt. Økt trafikk og uvettig kjøring gjør Støaveien - Rødtangveien i dag svært trafikkfarlig samtidig som den belaster og forringer bomiljøene langs disse veiene.

"Hyttegrenda" bak Holmsbu Bad ble noe senere gjennomført uten at man tok adkomst- og parkeringsutfordringene seriøst. Kommunale krav er ikke oppfylt og resultatet gir store problemer både for naboer og for drivere av hotellet.

Holmsbu Vel har ingen motforestillinger mot at Rødtangen bygges ut etter de retningslinjer Asker kommune gir for å sikre at det skjer til fellesskapets beste. Det sentrale må være at Holmsbu sentrum ikke ødelegges av trafikk som en konsekvens av utbyggingen. Dette levende og særpregede stedet, som blir mer og mer verdsatt både av en økende befolkning og besøkende, lider i dag av en alt for stor gjennomsfartstrafikk. Denne belastningen ligger som en klam hånd over stedet.

Veisaken har en forhistorie:

I 2012 slo kommunes konsulent Asplan Viak AS fast at veinettet nord for Rødtangen er en kritisk faktor når det gjelder videre utbygging:

«Rødtangveien gjennom Holmsbu er eneste atkomstvei til Rødtangen. Veien er smal, går gjennom tett bebygde områder og er ikke egnet for dagens trafikkbelastning». «Det er (….) stort behov for en helt ny hovedatkomst til Rødtangen. Dette bør utredes nærmere i et eget prosjekt». Asplan nevner tiltak for myke trafikanter, men legger til: «Dette gir likevel ikke noe svar på trafikksituasjonen lenger nord og spesielt gjennom Holmsbu».

Våren 2015 vedtok også et enstemmig planutvalg i kommunen å utsette høringen om planlagt utbygging på Rødtangen inntil det foreligger en løsning og plan for ny tilførselsvei. De gjorde samme vedtak da saken kom opp igjen i 2016.

Holmsbu Vels årsmøte i 2017 behandlet saken om utbygging på Rødtangen og vedtok enstemmig en uttalelse hvor det blant annet heter:

Vi skjønner ikke hvordan politikerne tenker at dette skal håndteres når en skal ta hensyn til den bevaringsverdige «sørlandsidyllen» Holmsbu. Det er vedtatt at «…godt bevart kulturmiljø i og langs hovedveien fra Holmsbu til Rødtangen skal bevares». I Kommunedelplanen for kultur og kulturminner har strekningen fra Holm til Støa og fra Røysene til Nebba status som «Kulturmiljø med ekstra høy verdi». Vi kan ikke tenke oss at noen tør foreslå å utvide veien på disse strekningene. Det ville heller ikke avhjelpe problemene i Holmsbu sentrum.

Ytterligere økning av trafikken gjennom Holmsbu sentrum vil føre til et svært belastet miljø og en varig forringelse av stedets kvaliteter. Dette vil igjen gjøre det vanskelig å oppnå de visjoner Asker kommune har for utvikling av dette høyt verdsatte miljøet. Uten en overordnet faglig begrunnet plan vil de senere års "lappverksutvikling" fortsette. Slike kortsiktige løsninger er ikke gunstige hverken for kommune, næringsliv eller lokalmiljø.

Utbygging av Rødtangen vil presse seg frem. Dersom Holmsbu sentrum skal ha en plass i fremtiden som bærekraftig turistdestinasjon, fristende bomiljø og være en motor i utviklingen, må gjennomfarts-trafikken bort.

Holmsbu Vel ber politikerne utsette saken til det er utarbeidet en overordnet plan som også ser på konsekvensene for områdets infrastruktur.

La beboerne bli hørt, de vet hvor skoen trykker.