Martin Berthelsen, SVI den politiske hverdagen må små partier i opposisjon finne seg i at det kan gå lenge mellom hver gang man kan notere seg en seier i form av flertall for et forslag. Hvordan går det når vi fremmer forslag det tilsynelatende er liten strid om? Forhold som angår sosial boligpolitikk, for eksempel? I formannskapsmøtet 4. mai var det to utbyggingssaker oppe til behandling. Ved Hvalstad stasjon skal det bygges 76 leiligheter «i varierende størrelse, noe areal til utadrettet næringsvirksomhet og en ny urban plassdannelse ved dagens stasjonsinngang …». I kommuneplanen er det vedtatt at ca. 15% av boligene skal være «rimelige». I tråd med dette vedtaket fremmet SV følgende forslag: «Fram mot annengangs behandling innarbeides et antall ett- og toroms leiligheter som imøtekommer kommuneplanens boligsosiale mål.»

Forslaget fikk SVs stemme. For å få til en sosial profil i en reguleringsplan bør det være en utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen, og det var det ikke. Kanskje det kunne være en saklig begrunnelse for at kommuneplanen ikke kunne realiseres i dette tilfellet. Uansett ble forslaget nedstemt uten kommentar.

Neste utbyggingssak var «Reguleringsplan for Heggum-Jaksland», et planlagt boligfelt ved Midtbygda med 165 boliger. I denne saken var kommunedirektøren innstilt på at det kunne gjøres vedtak om en utbyggingsavtale. Slike avtaler inneholder omforente punkter om infrastruktur, boligtyper mm. SV fremmet følgende forslag:

«Fram mot annengangs behandling innarbeides utbyggingsavtale med et antall boliger som imøtekommer kommuneplanens boligsosiale mål.»

SV har en langt høyere ambisjon for sosial boligbygging enn kommuneplanen, men vi hadde håpet på at den vedtatte, beskjedne målsettingen om 15% rimelige boliger kunne realiseres for dette prosjektet.

Forslaget fikk SVs stemme. Aps gruppeleder Granum uttrykte at det kunne være aktuelt å vurdere SVs forslag på et senere tidspunkt. Ellers intet.

Spredning av mikroplast er anerkjent som en alvorlig miljøutfordring. Formannskapet behandlet en søknad fra Asker Skiklubb om delfinansiering av et kunstgressanlegg, et av flere anlegg som danner grunnlag for breddeidrett for barn og ungdom i Asker. I dette tilfellet viste det seg at det skulle benyttes et annet, og miljøvennlig fyllstoff enn gummigranulat. Uansett mener SV at tiden er inne til å gjøre noe med den miljøfaren som gummigranulat representerer, og foreslo følgende:

«Fram til det innføres nasjonale bestemmelser om utslipp til naturen av skadelige bestanddeler i kunstgressanlegg, skal Asker kommune kreve, og godkjenne tiltak for å hindre spredning av gummigranulat fra eksisterende og framtidige anlegg.»

Det ble visst sagt noe om at forslaget ikke hadde noe med saken å gjøre. Det fikk SVs og MDGs stemmer.

Noen saker senere behandlet vi «FNs naturavtale- støtteerklæring fra Asker kommune».

Det ble enstemmig vedtatt å oppfordre Regjeringen til å ta en offensiv posisjon i forhandlingene om den nye naturavtalen under FNs kommende biomangfoldskonferanse.