Temaplan «Mestre hele livet», som er Asker kommunes temaplan for psykisk helse og rus, kommer til 1. gangs behandling i utvalg for velferd 30. august.

Planen vi som politikere får presentert fra kommunedirektøren, er gjennomsyret av begreper som dreining av tjenester fra behandling til forebygging, økt mestring og selvstendighet, effektive tjenester og bærekraftig tjenesteutvikling.

Essensen er en styrking av de lavere trinnene i de såkalte innsats- og boligtrappene, for å forebygge behov for tjenester høyere opp i trappene.

Forebygging og tidlig innsats er vel og bra, men vi trenger også å videreutvikle kommunens bolig- og tjenestetilbud til innbyggere med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser og rusproblemer.

Bolig- og tjenestetilbudet til denne gruppen er mangelfullt, og sammenslåingen med Røyken og Hurum har ifølge kommunedirektøren selv svekket det ytterligere. Dette samtidig med at tilbudet til disse i tråd med samhandlingsreformen bygges ned i spesialisthelsetjenesten, og at kommunene skal ta et større ansvar for disse pasientene.

I gamle Asker har det i en årrekke vært lange ventelister på bolig med bemanning for psykisk syke, og i Røyken og Hurum har det stått enda dårlige til.

Janne Grøttumsbråten (SV)

Dette medfører mye menneskelig lidelse. Både for pasientene selv, men også for pårørende. Og slik vi også har sett flere eksempler på den senere tid en økning av tragiske hendelser, hvor alvorlig psykisk syke uten nødvendig oppfølging utgjør en voldsrisiko.

I gamle Asker har det i en årrekke vært lange ventelister på bolig med bemanning for psykisk syke, og i Røyken og Hurum har det stått enda dårlige til. I Røyken har de kun hatt en bolig med bemanning i Slemmestad, mens de i Hurum ikke hatt en eneste kommunal bolig med bemanning men kjøpt dyre private «utenbygds» plasser.

Økonomisk bærekraftig er dette heller ikke. For de som husker tilbake til kommunesammenslåingen, var nettopp dette grunnen til at Hurum tok med seg et underskudd på driftsbudsjettet inn i nye Asker på rundt 25 millioner kroner.

At det skal opprettes en ny bolig med bemanning på Klokakkarstua i 2022/2023 er bra, men behovet er enda større. Mange fagfolk påpeker at det er et stort hull i systemet for de aller sykeste, med behov for opprettelse av forsterkede boliger og såkalte «sikkerhetshjem».

Noe også kommunedirektøren erkjenner i planen gjennom å påpeke at det mangler tilpassede bo- og tjenestetilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, og at kommunen i dag kjøper mange plasser til disse hos private tilbydere.

SV, Rødt og Frp sitt gjennomslag i forbindelse med behandlingen av handlingsplan for forebygging av selvmord, hvor et enstemmig kommunestyre støttet våre forslag om å videreutvikle oppfølgings- og boligtilbudet til alvorlig psykisk syke i tråd med samhandlingsreformen, gjenspeiles altså ikke i planen.

Kommunedirektørens forslag til temaplan for psykisk helse og rus følger dermed heller ikke opp politiske vedtak, og må betegnes som et stort svik ovenfor dem som trenger tjenestene aller mest.