Tofte er ett av de fineste tettstedene i vår nye kystkommune. Her finner du en fantastisk skjærgård, nydelige sandstrender og mange engasjerte og flinke «ståpå» innbyggere som er stolte av hjemstedet sitt.

Asker Høyre har stor tro på Tofte. Vi ønsker å videreutvikle tettstedet som et enda mer attraktivt bosted for både barn, unge og eldre også i fremtiden. Et attraktivt bomiljø med butikker og kafeer som blomstrer, og med liv og røre i gatene.

Pilotprosjektet for biodrivstoff vil tiltrekke seg utdanningssituasjoner

Asker Høyre er også helt enig med Toftes Fremtid om at Tofte Næringspark på Statkraft sitt område er attraktivt for mange typer næringer. Her har man allerede skapt et kreativt og spennende miljø med over hundre arbeidsplasser, og slik vi har forstått Statkraft, så er det både muligheter og plass for enda flere gründere, små- og mellomstore bedrifter.

I tillegg til dette vil også pilotprosjektet for biodrivstoff også kunne tiltrekke seg utdanningsinstitusjoner til stedet, da dette er både nybrottsarbeid og en viktig miljøsatsing på nasjonalt plan.

Asker Høyre er opptatt av klima og miljø. Vi har blant annet vært en pådriver for å bruke FN´s bærekraftsmål som verktøy for vår nye kommuneplan.

De tre kommunene med næringsrådene har også arrangert en egen næringskonferanse med vekt på miljø og klima og FN´s bærekraftsmål. Det er utrolig givende og spennende å se hvor flink næringslivet er på å følge opp dette.

Og Statkraft selv er en av de bedriftene som står på for å forsøke å nå klimamålet satt gjennom Parisavtalen.

Alle kjemikalene som skal brukes i prosessen vil resirkuleres

Når det gjelder selve pilotprosjektet, et demoanlegg for biodrivstoff på Tofte, så har Statkraft søkt Miljødirektoratet om alle nødvendige tillatelser og fått de innvilget.

Statkraft skriver selv at utslippene fra demoanlegget vil være så små at de knapt vil registreres, og at demoanlegget ikke vil slippe ut helsefarlige kjemikaler, da alle kjemikalene som skal brukes i prosessen vil resirkuleres.

Det betyr at vannet som slippes ut under drift vil være så godt uttynnet at det faktisk holder høyere kvalitet enn vannet på mange badestrender. Det som ikke kan resirkuleres vil være et fastere stoff som blir samlet opp og kjørt bort med bil.

Vi ser på muligheter for en alternativ vei for tungtransporte

Når det gjelder bil og tungtransport så deler Asker Høyre bekymringen til Toftes Fremtid om all tungtransporten som går gjennom Tofte sentrum. Vi ønsker derfor å se på muligheter for en alternativ vei for tungtransporten. Vi er i dialog med Statkraft om dette.

Samtidig er det viktig at så mye som mulig går sjøveien. Statkraft kjøpte denne næringstomten grunnet også havneområdet og dypvannskai. Det er viktig at båt blir brukt der det er mulig.

Når det gjelder en mulig reguleringsplan for et fullskala produksjonsanlegg for biodrivstoff, vil denne bli behandlet som en helt ny sak. Asker Høyre har ikke på forhånd tatt stilling til denne.

Asker Høyre har tro på Tofte. Vi har tro på Tofte som tettsted for flere arbeidsplasser og flere innbyggere, et idyllisk sted der det er godt å bo for alle.

Brev fra Toftes Framtid til politikerne

Svar til Toftes Framtid

Statskrafts biodieselplaner på Tofte - Hva skjer?