Tidligere Røyken kommunes rett (nå Asker kommune) til å legge kyststien langs Grundvikveien er tidligere blitt behandlet i 2 rettsinstanser.

Sist gang i Borgartings lagmannsrett høsten 2008 hvor kommunen hevdet at Friluftsloven og allemannsretten gav hjemmel for å kunne legge kyststien langs Grundvikveien.

De vitneutsagnene som ble gitt av mennesker som hadde fulgt med hvem som gikk mellom Grundvik og Kirkerud, siden førte halvdel av forrige århundre, bekreftet at det var stort sett de som bodde i Grundvik som benyttet stien som kom opp fra Grundvik og gikk gjennom tunet på Kirkerud.  

Aage Bartnes

Subsidiært at det hadde vært trafikk langs veien i et slik omfang og over lengre tid, slik at det var opparbeidet hevd for å kunne benytte veien. Lagmannsretten konkluderte med at Friluftsloven og allemannsretten ikke kunne anvendes da veien går over hustomter som i Friluftsloven defineres som innmark. Røyken kommune hevdet i retten at traseen langs Grundvikveien fra gammel av hadde vært ferdselsåren mellom Slemmestad og Nærsnes og at det derfor var opparbeidet hevd på å bruke veien. I sin iver etter å fremme dette synspunktet gikk kommunens vitne, som var en tidligere ordfører, så langt i sin utbrodering av trafikken at dommeren avbrøt han og stilte et spørsmål om han trodde eller visste.

De vitneutsagnene som ble gitt av mennesker som hadde fulgt med hvem som gikk mellom Grundvik og Kirkerud, siden førte halvdel av forrige århundre, bekreftet at det var stort sett de som bodde i Grundvik som benyttet stien som kom opp fra Grundvik og gikk gjennom tunet på Kirkerud.

Det var først etter at det ble inngått en avtale med historielaget om en prøveperiode med kyststi i 1994 at det ble mye trafikk langs veien. Basert på dette konkluderte retten med at det over tid ikke var opparbeidet hevd som gav kommunene rett til å legge kyststien over gårdsplassene til eiendommene langs Grundvikveien. Retten slå fast at en slik trafikk ville være til utilbørlig fortrengsel for de som bebodde eiendommene.

Les også:

Les også

Ber ordføreren følge opp at skiltene fjernes eller endres fra ukoselig velkomst , til en påminnelse om å utvise tilstrekkelig hensyn

Det er derfor ikke riktig å hevde at dette er en gammel ferdselsåre mellom Nærsnes og Slemmestad.

At kommunen etter rettsavgjørelsen i 2008 i alt planarbeid har neglisjert Lagmannsrettens dom og fortsatt å merke Grundvikveien som kyststi forstår vi at kan skape en forståelse hos folk, som ser kartene og leser planene, at kyststien går gjennom Grundvik.

Skiltene vi satte opp fjor kom opp som en konsekvens av at Asker kommune oppretthold den reguleringsplanen Røyken kommune vedtok høsten 2019 hvor de regulerte kyststien inn langs den traseen Lagmannsretten hadde konkludert med at ikke kunne benyttes. Medieoppmerksomheten rundt dette førte til at det ble mye trafikk langs veien av folk som trodde at nå gikk kyststien langs Grundvikveien. Vi ba kommunen ved 2 anledninger å sette opp skilt som informerte om at kyststien ikke går langs Grundvikveien. Det vil den heller ikke gjøre før Asker kommune får rettens kjennelse til at det vil være riktig at de får ekspropriere rett til å benytte veien som kyststi og at det er politisk vilje til å erstatte verditap på eiendommer og kompensere for ulempen vi som beboere langs veien blir påført ved en slik ekspropriasjon.

Vi fikk aldri noe svar fra kommunen og valgte derfor selv å skilte. De som leser skiltene med andre briller enn den anonyme innsenderen fra 27. mai vil se at det står ikke private hager på skiltet.