Sett fra vårt ståsted har det lenge vært tverrpolitisk enighet om å bygge ny barnehage på Søndre Borgen. Opprinnelig var barnehagen planlagt på tomten til Søndre Borgen sykehjem, men dette viste seg å være vanskelig. Det skapte en usikker situasjon for Søndre Borgen barnehage som har vært en viktig satsing for å binde Borgen sammen.

Samarbeidspartiene har fulgt opp Søndre Borgen barnehage tett i oppvekstutvalget og formannskapet, og ønsket bedre framdrift i arbeidet med å finne en permanent løsning for barnehagen. Samarbeidspartiene fremmet derfor «Det planlegges en varig plassering og bygging av ny Søndre Borgen barnehage og vurdering av økt kapasitet.» i oppvekstutvalget i april 2021. Vi er glade for at SV og resten av kommunestyret senere sluttet seg til dette.

I formannskapsmøte 23. september 21 presenterte kommunedirektøren en aktivitetsplan hvor ny barnehage skulle bygges i perioden 2024–2026.

At SV deretter i budsjettdebatten fremmer følgende forslag: «Kommunedirektøren fremmer en sak for kommunestyret med en plan for realisering av ny og permanent barnehage innen 2026.», viser at SV enten surrer i saken, eller forsøker å ta æren for noe som allerede var vedtatt.

Les også

Barnehageunderet i Asker

Når det senere viser seg at kommunedirektøren ser det som realistisk at den nye barnehagen vil være klar for innflytting allerede ved årsskiftet 2024/2025, er vi trygge på at det var riktig å stemme ned forslaget fra SV om å bygge ny barnehage innen 2026.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å berømme SV og Berthelsen for forslaget om å iverksette tiltak for å opprettholde intensjonen med dagens barnehage på Søndre Borgen som et inkluderende og trygt oppvekstmiljø med en læringsarena som fremmer sosial kompetanse, mestring og tilhørighet. Forslaget ble da også støttet oversendt til kommunedirektøren av samarbeidspartiene. I saken om mulighetsstudie for ny lokasjon og nytt bygg for Søndre Borgen barnehage som oppvekstutvalget behandlet i januar ble det listet opp en lang rekke midlertidige tiltak som vil bli iverksatt.