Fra en mangeårig skyggefull tilværelse i Røyken kommune, går Hyggen nå mot full utviklingsstopp og stagnasjon i Asker kommune. Riktignok har kommunen et hovedmål om at «Askersamfunnet skal ha tettsteder og lokalsamfunn som er inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, som er utviklet i god balanse mellom vekst og vern». Dette fine hovedmålet gjelder tydeligvis ikke for Hyggen. I kommuneplanens arealdel fjernes alle planlagte tomteområder vedtatt I Røyken kommunes kommuneplan, uten at det blir foreslått nye. Og uten ny boligbygging stagnerer folketallet, som igjen over tid betyr færre nye elever på skolen, færre medlemmer i idrettslag og speider mv, færre voksne til å drive foreningslivet og dårligere muligheter for å få etablert lokalservicetilbud som dagligvarebutikk m.v. Ikke bare fjernes alle nye utbyggingsmuligheter, det blir også svært vanskelig å få fradele byggetomter og bygge nye boliger innen eksisterende tettstedsbebyggelse. Slik fortetting blir også lettere i de større tettstedene. Ledige tomtearealer vil bli liggende brakk. Hyggen lokalsamfunn skal ikke utvikles, men stagnere. Det er det motsatte av bærekraftig utvikling. Forstå det den som kan.

Skolen er svært viktig for både elever, foreldre og innbyggere i tettsteder som Hyggen. Dersom politikerne godkjenner kommuneplanforslaget slik det foreligger, vil elevtallet etter hvert reduseres, med sammenslåing av klasser, stigende skolekostnader per elev, og etter hvert fare for nedlegging. Kommuneplanforslaget tar høyde for dette ved å åpne for å endre skolekretsgrensene. Det åpner muligheten for at Hyggenelevene overføres og busses til andre skoler når kommunen skal spare penger på skolebudsjettet. En av Hyggens to barnehager som allerede sliter med uutnyttet kapasitet vil høyst sannsynlig måtte legges ned.

Det er vanskelig å forstå kommuneplanens intensjoner med en bevisst utviklingsstopp og stagnasjon for Hyggen. Kommuneplanforslaget inneholder ingen målbeskrivelse for lokalmiljøutviklingen av Hyggen som lokalsamfunn, i motsetning til de aller fleste andre tettstedene i kommunen, og heller ingen konsekvensutredning av kommuneplanforslagets virkning på lokalsamfunnet. Svaret kan muligens ligge i en annen av kommuneplanens strategier: «Asker kommune skal planlegge for et aldersvennlig samfunn som er tilgjengelig og inkluderende for en aldrende befolkning». Det er i alle fall liten tvil om at Hyggen heretter vil få en økt aldrende befolkning, og at det etter hvert vil bli større etterspørsel etter eldreboliger og eldreservice enn barnehager og skole. Det har da også kommune tatt hensyn. I Boligbyggingsprogrammet er det satt opp 27 aldersvennlige leiligheter i blokk og konsentrert småhusbebyggelse med livsløpsstandard i Hyggen sentrum. Det er alt. Ikke en eneste planlagt boligtomt for barnefamilier de nærmeste 12 til 30 år?

Full stagnasjon og Hyggen i avviklingsutvikling. Det er ikke til å tro. Er det virkelig Asker politikernes vilje?