Styringsgruppa for Torvbråten skole får trolig ja til å styre videre

TORVBRÅTEN: Prosjektgruppa for bygging av nye Torvbråten skole får fullføre jobben til tross for ny kommune og ny kommunelov. Illustrasjon

TORVBRÅTEN: Prosjektgruppa for bygging av nye Torvbråten skole får fullføre jobben til tross for ny kommune og ny kommunelov. Illustrasjon Foto:

Kommunaldirektøren i Asker anbefaler at styringsgruppa for bygging av Torvbråten skole får fortsette til prosjektet er ferdigstilt selv om styringsgruppa, etter ny kommunelov, skulle hatt en annen sammensetning. Den nye loven har et grunnleggende prinsipp om at det skal være et tydelig skille mellom de folkevalgte og administrasjonen.

DEL

For å sikre kontinuitet i arbeidet med å følge opp prosjektet med Sydskogen skole og bygging av nye Torvbråten skole med flerbrukshall, anbefaler kommunedirektør Lars Bjerke at de sittende medlemmene av styringsgruppen fortsetter til prosjektene er ferdigstilt.

Formannskapet i tidligere Røyken oppnevnte i møte 2. febraur 2017 en styringsgruppe med tre medlemmer. De tre medlemmene som ble valgt inn var Lasse Thue (V), Susanne Vist (H) og Ragnhild Hartviksen Oksholen (AP).

Kommunedirektøren vil senere legge fram egen sak om hvordan større investeringsprosjekter skal følges opp i Asker kommune, herunder når og hvordan politiske utvalg skal involveres underveis i prosessen.

Kommunedirektøren bemerket at den nye kommuneloven har en uttømmende oppramsing av hvilke folkevalgte organer det er anledning til å oppnevne. Den nye loven har et grunnleggende prinsipp om at det skal være et tydelig skille mellom de folkevalgte og administrasjonen. Klare roller, ansvar og oppgaver skal bidra til en styrking av både de folkevalgte og av administrasjonen.

Bjerke antar imidlertid at siden denne styringsgruppen ble oppnevnt mens den gamle kommuneloven fortsatt gjaldt, er det greit at gruppen avslutter sitt arbeid selv om den nye loven har trådt i kraft.

Saken skal opp til behandling i formannskapet i Asker 4. februar.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken