Å bevare strandsonen er en viktig del av MDG`s politiske prioriteringer. For selv om det er et generelt byggeforbud i strandsonen viser tall fra Statistisk sentralbyrå for 2016 at 85 prosent av dem som søker får innvilget dispensasjon!

Det er bare 20 % av 100-metersbeltet som er åpent for folk flest

Denne trenden har også gjort seg gjeldende i Hurum, Røyken og Asker. I høyrestyrte Asker har dette ført til at kun 20 % av strandsonen regnes som «potensielt tilgjengelig». Det er altså bare 20 % av 100 metersbeltet langs fjorden som er åpent for folk flest. Det er for lite!

I Hurum har man under Arbeiderpartiets styre bygget ned mye av strandsonen og det er ikke mye som tyder på at dette har blitt annerledes under Høyres styre.

Det er kommunepolitikerne som styrer arealbruken i kommunene, og som må gi dispensasjoner. MDG vil aldri tillate at strandsonen bebygges. Vi vil la den forbli tilgjengelig for oss alle.

Vi i MDG ble derfor glad for å lese Ivar Granums innlegg i Budstikka 08.08. hvor han lover at Arbeiderpartiet i Nye Asker skal sørge for at strandsonen ikke utbygges ytterligere. Lene Conradis svar lot ikke vente lenge på seg, der også hun ivrig forsvarer en strandsone for alle. Flott, da er vi mange som vil verne strandsonen og tilsynelatende stramme inn strandsonepolitikken i vår nye kommune.

Kystlinjen er presset

Kystlinjen er veldig presset av en grunn. Med fortiden friskt i minnet, forutsetter vi at Arbeiderpartiet i framtiden ikke vil gi nye dispensasjoner til industri som vil bygge i strandsonen, og at Høyre ikke gjør det samme for private huseiere og marinaer.

Vi i De Grønne vil gjøre Nye Asker til en foregangskommune i bærekraftig kystforvaltning som bevarer og gjenskaper rene og vakre fjorder med rik natur og dyreliv, lite støy og null utslipp. Vi vil kjempe imot bygging i strandsonen, sikre kystlinjen og ikke bare ha, men praktisere, nulltoleranse for dispensasjoner.

Vi håper også å få med andre partier på å sikre øyene i Oslofjorden som fritidsøyer og å få redusert fartsgrense langs kystlinjen og innenfor øyene i Oslofjorden. MDG ser fram til et fruktbart samarbeid for å bevare og tilgjengeliggjøre strandsonen til glede for alle og få til en sammenhengende kyststi langs Oslofjorden og Drammensfjorden!

Bedre tilgjengelighet for alle til kystlinjen og rekreasjonsmuligheter

Svar: Nye Asker, et godt sted å bo?

Om 70 år har fjorden rundt Røyken og Hurum steget med en halv meter

Grasrotdemokrati, motorveibroer og klima