Vedtaket har vært kalt et avtalebrudd, en merkelig påstand all den tid det er resultatet av et stortingsvalg. Den nye regjeringen likte åpenbart ikke utviklingen Norge var inne i, med en stadig økende flora av skoler for familier som vil betale ekstra for et skoletilbud tilpasset barnets talenter og interesser og sosiale bakgrunn. Friskolevesenet var i ferd med å bli en vekstsektor slik som i Sverige, som har hatt en svært omstridt utvikling på området. «Det frie skolevalget har ført til en segregering av elevene. Ressurssterke elever pendler til attraktive skoler, mens de som virkelig trenger en god skole blir henvist til «taperskoler». (Omtalt bok i Agenda magasin 17. feb. 2022: Emma Leijnse: «I en annan klass: En reportage om skillnaderna i den svenske skolan».)

I Asker var etableringen av en slik skole, «Norges Realfagsgymnas ungdomsskole», forutsatt opprettet i nær fysisk, og ikke minst økonomisk tilknytning til byggingen av velodromen i Langenga. SV stemte imot kommunens involvering i dette prosjektet, ikke fordi vi har noe prinsipielt imot velodromer, men fordi vi ikke synes kommuneøkonomien og dermed skattebetalernes penger skulle være risikokapital i et sportsprosjekt fjernt fra breddeidrett. Kommunen har innvilget Norsk Kompetansesenter (velodromen) en selvskyldnergaranti på 170 millioner, som vi mener i beste fall er i grenselandet for hva kommunen kan påta seg garantiansvar for, i verste fall over grensen.

Bestemmelsene sier at lånegarantier bare kan gis til ikke-kommersielle formål, og at det må være til formål rettet mot barn og unge. Siden det er et boligprosjekt knyttet til velodromen, mente vi det alene var nok til å diskvalifisere søknaden om garanti.

En del av det finansielle grunnlaget for velodromen var etableringen av det private skoleprosjektet, og med realiseringen av det i det blå, er det forståelig at det oppstår engstelse for at prosjektet skal gå i stå, og kanskje til og med føre kommunen ut i en økonomisk hengemyr. Konturene av denne engstelsen ser man i sak 102/22 til formannskapet 3. mai: «Vurdering av et forsterket realfagstilbud i kommunal grunnskole». Her vurderes det om kommunen ikke selv kan starte opp et skoletilbud til erstatning:

  • Undervisningstjenestene kjøpes av en privat leverandør
  • Et slikt tilbud vil medføre en ekstra ressursinnsats for et fåtall av elever, og må sees opp mot kommunens ambisjon om å tilrettelegge skoletilbudet for alle elevene i Askerskolen, også de med et stort læringspotensial
  • Kjøp av undervisningstjenester for tilsvarende antall elever som det er søkt om godkjenning for (180 elever), vil anslagsvis ha en kostnad på ca. 23 millioner kroner.
  • Skyss til skolen må bekostes av foreldrene

Oppsummert utgjør dette en tilsidesettelse av de prinsippene norsk skolevesen er bygd opp rundt. Vi ser imidlertid at denne saken handler mer om bekymring for kommunens inngåtte forpliktelser enn en pedagogisk interesse. Hva kommunens garantiansvar kan føre til, er det grunn til å bekymre seg for. SV mener det bør søkes løsninger andre steder enn i etableringen av et skoletilbud for de få.

Les flere debattinnlegg her: Debatt eller bli med i debatten her: Ditt innlegg