De sosiale og økonomiske forskjellene i Norge øker. Dette ble bekreftet i Solbergregjeringens egen Stortingsmelding om økonomiske forskjeller som ble behandlet i Stortinget i vår.

Økende forskjeller truer grunnleggende verdier her i landet

Tre av ti norske husholdninger har fått redusert sin kjøpekraft i perioden 2013-2017. Dette er en utvikling som bekymrer oss i Arbeiderpartiet! Vi mener at de økte forskjellene truer grunnleggende verdier her i landet, og har derfor i Stortinget foreslått 83 konkrete tiltak mot økte forskjeller.

Også i Asker har Arbeiderpartiet fremmet en rekke tiltak for å utjevne forskjellene vi ser i kommunen vår. For selv om mange av oss som bor her har det veldig godt, så er Asker faktisk en av de kommunene i landet som har de desidert største forskjellene. Her kommer noen eksempler på hva vi har forslått:

Med dagens boligpriser er det mange som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Færre får mulighet til å eie egen bolig. Høyrepartiene vil overlate denne utviklingen til markedet, og bygger ned de statlige boligpolitiske virkemidlene, blant annet ved å redusere Husbankens lånerammer. Arbeiderpartiet mener tvert imot at vi må styrke utlånsrammene i Husbanken og øke bostøtten.

Boliger med krav til både kvalitet og prissetting

Asker Arbeiderparti har lenge kjempet for å få på plass et kommunalt tomteselskap etter «Sandnes-modellen», der det bygges boliger med krav til både kvalitet og prissetting.

Tomteselskapet skal inngå gjenkjøpsavtaler, slik at vi holder prisen på boliger på et forsvarlig nivå, og unngår at første eier får hele gevinsten opp til markedspris. Vi ønsker også å bygge flere kommunale boliger og ruste opp eksisterende boliger.

Fra Arbeiderpartiets side er ikke i tvil om at det viktigste bidraget for å utjevne forskjellene er å skape et arbeidsliv hvor flest mulig kan delta. Særlig viktig er tiltak for å hindre ungdom å falle utenfor utdanning eller arbeidsliv.

Tilgang på sommerjobber for ungdom er et godt virkemiddel for å hjelpe unge med å få en fot inn i arbeidslivet. Derfor foreslo vi å doble kommunens sommerjobbprosjekt, som er spesielt rettet mot utsatt ungdom fra 17-19 år, fra 50 til 100 plasser for å imøtekomme det store behovet.

Over 100 unge har denne sommeren stått i kø for å få dette tilbudet. Nye tall fra SSB viser at ungdom som har foreldre med lave inntekter stiller bakerst i køen også for å få sommerjobber, så også på dette området ser vi at forskjellene øker.

Mat i skolen har flere fordeler i tillegg til de ernæringsmessige

Vi i Arbeiderpartiet er ikke i tvil om at mat i skolen har flere fordeler i tillegg til de ernæringsmessige. Å etablere gode og sunne kostvaner tidlig i livet vil kunne spare samfunnet for store utgifter i fremtiden.

Erfaringer viser også at et felles skolemåltid er miljøskapende og bidrar til mindre utenforskap siden elevene lettere møtes på tvers av kulturelle og sosiale forskjeller. Og mette elever lærer mer!

Derfor fremmet vi denne våren forslag om å innføre en prøveordning med skolemat på noen skoler i nye Asker allerede til høsten. Vi lover å fremme dette på nytt, og går til valg på å innføre gratis skolemat i grunnskolen.

For oss i Arbeiderpartiet vil kampen mot økte forskjeller alltid være vår aller viktigste oppgave - «Alle skal med». Det er her vi ser klarest skille mellom Arbeiderpartiet og de styrende partier i Asker.

Høyresiden har ensidig tro på skattelette til de rikeste og at markedet ordner opp selv. Derfor har de dessverre stemt ned de gode tiltakene vi har foreslått.

Arbeiderpartiet går til valg på et sterkere fellesskap for nye Asker.

Godt valg!