De ovennevnte herrer synes å være svært opptatt av og desarmere Toftes Framtids visjon om en kontrollert og moderat utvikling på Tofte, - en tilvekst av en klynge ikke forurensende bedrifter med mange varige, lokale arbeids- og lærlingsplasser, utvikling av infrastruktur og økt tilflytning av barnefamilier. Et blomstrende Tofte med stor gjestehavn, serveringssteder, maritime verksteder og små, gjerne high tech bedrifter - for mangfold og trivsel i et godt bo og oppvekstmiljø.

En slik utvikling forutsetter at industriepoken legges bak oss og det inkluderer skrinlegging av Statkrafts storstilte biodiesel planer. Selv om man bor på Tofte Vest og ikke er direkte berørt, bør man innse at disse industriplanene hemmer annen utvikling og båndlegger Nye Askers mest attraktive kysttomt. Til tross for avisoppslag om så og så mange involvert i oppussing og byggearbeider, vil ferdig anlegg gi svært få og usikre lokale arbeidsplasser i forhold til potensialet ved å tiltrekke området bedrifter under fanen "Et inspirerende, kreativt og spennende miljø ved havet" som markedsføring overskrift. Dette vil ikke være mulig i skyggen av et stort biodieselanlegg og tømmertrafikk, men vil kreve total omskapning av området med utgangspunkt i eks bygninger og havnebasseng.

Hurummarka er en viktig ressurs for rekreasjon og villmarksliv i tillegg til strender og båtliv, - for fastboende og turister. Det er derfor bekymringsfullt med store snauhogstfelt og de enorme mengder tømmer som nå fraktes ut av Hurummarka på flere kanter.

"Rasering av Hurummarka" er et begrep jeg har fått fra folk som er hyppige turgjengere i marka og som opplever snauhogstfeltene som skjending av naturen. Det er grunn til å rope et høyt varsko!

Nils.W Kristiansens forsikringer om at dette er ubetydelig og normal hogst og forøvrige belæring om skogsdrift beroliger ikke. Undertegnede har mer en 30 års erfaring som faglært tømrer og er ikke ukjent med trevirke. Imidlertid er det slik at på en rekke fagområder blir gammel "kunnskap" iblant foreldet, noen ganger svært raskt.

Når det gjelder skogsdrift er det spesielt ny kunnskap om skogens betydning når det gjelder klima og artsmangfold som presser på og krever endring. I dag er tømmerprisen høy som følge av at tømmer er attraktiv råvare for en mengde formål og det hugges derfor raskt og i stort omfang. Det er mye å ta av sies det, ja, men vi er i en akutt klimasituasjon og skogen reproduserer seg ikke raskt nok med hensyn til å erstatte tapt lagring og opptak av CO2, samt at moderne snauhogstmetoder gjør ubotelig skade på annet vis også. Hogst for biodiesel og bioenergi vil ikke kunne regnes for grønt ifølge nye EU regler.

Det er som med havet; til tross for streng regulering og oppsyn, er kapitalinteressene sterke og truer fiskebestanden og annet liv i havet ved å feie med seg alt.

Vi har lett for å vente til problemet vokser oss over hodet før vi tar affære som vi for eksempel har sett med sent iverksatte tiltak når det gjelder korona og klima, med hjelp av ideer om at korona bare er en vanlig influensa eller kollektiv innbildning og klimaendringer er kun naturlige endringer. Sistnevnte er sikkert delvis riktig, men det vår sivilisasjon i lengre tid har pøst ut i atmosfæren, havet og naturen er utvilsomt dette ekstra som truer med å gjøre klimaendringene katastrofale. Da jeg kjørte Europa på kryss og tvers med trailer på syttitallet og opplevde all forurensning fra veitrafikk og industri, sa alt i meg klart fra at dette vil ikke kunne gå bra i det lange løp.Utslipp har blitt redusert, men kildene til forurensning har økt kraftig.

Men igjen, som med korona - vi har ikke merket så mye av det her i landet så vi kan jo bare trekke ned nisselua og fortsette som normalt. Resten av verden er et annet sted og angår ikke oss så mye, verken krig, sult eller naturkatastrofer og mange raser mot den hjelpen vi tross alt prøver å gi, men som dessverre iblant blir utnyttet til personlig berikelse.

Vi forurenser ikke så mye selv, selv om Norge nylig ble arrestert for betydelig underrapportering. Vi lever godt mens vi graver vår egen grav og skogen er grei å bruke til dobbeltmoralsk innblanding og grønnfarging av vår Nordsjø-olje, slik at vi kan skvise ut flere omdreininger på vår meningsløse vekstspiral. Økonomisk gevinst er en farlig pådriver; også innen skogsdrift, til tross for bransjens nyromantiske fremstillinger av sunn skogforvaltning.

Forstår på mange måter godt hvorfor Follestad og Kristiansen ikke ønsker alternativ utvikling på Tofte med små bedrifter som kan bidra med problemløsninger, sunn bærekraftig produksjon og gode, lokale arbeidsplasser.

Dette vil gjøre Tofte svært attraktiv for tilflytning og det vil kreve kloke og sterke politikere for å unngå en utvikling som ødelegger Toftes identitet totalt.

Alternativet er at ungdom flytter bort i mangel på arbeidsplasser og blir erstattet av godt bemidlede pensjonister og andre som kjøper opp boliger som sekundær og feriebolig, slik vi har sett mange andre steder. Den utviklingen er allerede i gang også på Tofte og kan komme til å eksplodere etterhvert som hetebølger gjør sør Europa uutholdelig.

Toftes Framtid ønsker et levende Tofte med mange lokale arbeidsplasser og trivsel for unge og gamle og ikke en ny "Riviera"kun for de rike.