Tilsvar til Kristoffer Robin Haug og Hanne Lisa Matt 1. kandidat Miljøpartiet De Grønne Viken og 1. kandidat Miljøpartiet De Grønne Asker og 2. kandidat for De Grønne i Viken.

I et leserinnlegg i forrige uke kommer MDG med et utspill mot flatehogst som setter både klima og eiendomsretten til side.

I Røyken kommune er vi heldige som har mange dyktige skogeiere som driver skogen bærekraftig, så det blir fine områder å gå på turer i, samtidig som riktig drift av skogen gir bedre miljø og klima.

I en urskog blir det ikke stier og løyper

En skog som ikke hugges, plantes og ryddes faller til slutt ned og blir en urskog. I den vil det ikke være mulig med skiløyper eller stier å gå turer i. Skogen vil heller ikke gi bidrag til å bygge eller vedlikeholde skogsveier, samt gi dårlig inntjening for skogeieren. Skogen er ikke et bilde, skogen lever.

Når du går tur i for eksempel Kjekstadmarka synes de fleste det er veldig vakkert. Det er vakkert fordi skogeieren i generasjoner har dyrket skogen samt bygd skogsveier som vi kan bruke.

Halvparten av våre utslipp ”fanges” av skogen. Hvert år binder nemlig tilveksten CO2 tilsvarende halvparten av våre utslipp av klimagasser. Det avgjørende er at skogen dyrkes og det er skog i vekst som binder CO2. Døende skog frigjør CO2 igjen.(Kilde Bioforsk)

Et tre er klimavennlig byggemateriale

Skogen som hugges ned, er et godt lager for CO2 og vil ikke frigies før det brennes eller råtner. Vi trenger også treet som klimavennlige byggematerialer, som vi viser bl.a. ved byggingen av Sydskogen Skole.

I tillegg brukes treet til produksjon av papir, som i stor grad kan erstatte plast og plastposer, som er et stort miljøproblem. Skogavfall kan også brukes til å lage biodiesel.

Vi synes vi skal sette pris på dyktige skogeiere som tilrettelegger sin skog for rekreasjon,miljø og klima. Konsekvensen av MDG`s forslag vil bl.a. føre til økt gjengroing og urskog, mindre skogsveier, turstier og skiløyper og dyr pris på tømmer, som ikke vil gjøre det til et konkurransedyktig klimavennlig byggemateriale.

Høyre er for en fornuftig og klok klimapolitikk, og har respekt for eiendomsretten.