Den 13. mars 2009 fattet daværende miljøvernminister Erik Solheim endelig vedtak om at reguleringsplanen for Verpen i Sandspollen ikke kunne stadfestes da det blant annet var i konflikt med rikspolitiske retningslinjer for utbygging i strandsonen. Vedtaket var endelig og hadde ikke klageadgang.

Runddans i ti år

Miljøverndepartementets vedtak kom som følge av en runddans Fylkesmannen og lokalsamfunnet hadde hatt i over et tiår med Hurum Kommune.

Drøye ti år etter Miljøverndepartementets endelige vedtak skal Hurum kommune nok en gang behandle et reguleringsforslag for det samme området; detaljregulering av nåværende friluftsområder til næringsområde og en utvidelse av småbåthavnen i Sandspollen.

Man kan undre seg over hvorfor kommunen nok en gang skal behandle en reguleringsplan for dette området på tross av Miljøverndepartementets endelige vedtak.

Fra og med 2014 fikk kommunene mer lokalt selvstyre og dermed fikk Hurumkommune muligheten til å trumfe vedtaket av 13. mars 2009, og på nytt åpne for ny detaljregulering av det samme området.

De rikspolitiske retningslinjene for forvaltningen av strandsonen er imidlertid ikke endret siden 2009, tvert imot er utbyggingsforbudet innskjerpet siden da. Hvorfor kommunen ønsker dette opp på nytt er derfor vanskelig å forstå.

Vi har latt oss lure

Tre år etter at Miljøverndepartementets vedtak ble fattet bestemte Hurum kommune seg i 2012 for å på nytt ta det samme området inn i nåværende kommuneplan. Denne kommuneplanen ble endelig vedtatt i september 2018.

Kunngjøringer om oppstart av detaljregulering for næringsområde og utvidelse av småbåthavn, samt et enormt boligprosjekt i åssiden overfor samme område, ble kunngjort 13. desember 2018.

Som fast- og fritidsboende i området har vi latt oss lure av Miljøverndepartementets vedtak fra 2009; vi tok det for gitt at diskusjonen om utviklingen av dette området i Sandspollen ikke ville dukke opp igjen på kommunalpolitisk plan.

Vi beboere har lært og vi skal ikke la oss lure igjen.

Dagen etter kommunevalget 9. september samles Hurum kommunes planutvalg for det aller siste planutvalgsmøte før kommunesammenslåingen, og de skal ta stilling til om reguleringsforslaget skal legges ut på høring eller ei.

Mer eller mindre samtlige partier går til valg med kampanjeløfte om å bevare fritids-og rekreasjonsområder, strandsonen og kystlinjen i nye Asker kommune og vi bør derfor kunne forvente at omregulering av Verpen og Sandspollen ikke går inn i en ny politisk runddans, men legges død en gang for alle!

Godt valg, alle sammen!