Asker kommune har fått kommuneplaninnspill fra Svelviksand som ønsker å flytte sin havn fra Vollebukta til Dramstadbukta, der de ønsker en ny kai for å ta imot enorme mengder steinmasser fra Østlandets største utbyggingsprosjekter. Med en bredde på 30 meter og lengde på 90 vil den ruve i fjorden.

Bryggen vil ligge mellom Dramstad badestrand og Svelvikstrømmen. Lastebåter som losser og laster steinmasser vil forringe friluftsområdene og få stor innvirkning på livet i sjøen. Massene vil bli fraktet fra bryggen til Svelviksand sandtak, der det vil bli etablert et støyende steinknuseri.

Bryggen vil utgjøre en geologisk fare for skråningen ned til hundre meters dyp i fjorden fordi den må være forankret i steinbarrieren som holder sanden innenfor på plass. Tidevann, bølger og vind vil sammen med stor lastebåttrafikk føre til bevegelser i bryggen og trolig føre til at deler av barrieren brytes ned, slik at vannet fra fjorden flommer inn i sanden på innsiden, noe som igjen vil føre til at sandmassene sklir ut i fjorden.

Les flere debattinnlegg her: Debatt eller bli med i debatten her: Ditt innlegg

De sørlandske miljøet på Verket vil bli forringet av støy, støv og tungtransport som av økonomiske grunner ikke kan fraktes «grønt» med skip, om Svelviksand vinner frem. Enda verre støy vil det bli i høyden på Klokkarstua.

Dette er et LNF-område ( landbruks-, natur- og friluftsområde) som er vernet og i utgangspunktet underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud. Den eneste byggeaktiviteten som tillates må ha direkte tilknytning til landbruket eller stedbunden næring.

En fersk spørreundersøkelse som det lokale vellet har gjennomført, viser 97 prosent mot ny brygge og 3 for. Dette stemmer overens med undersøkelsen jeg gjorde på den lokale Facebook-siden før årsskiftet. Den viste 96 prosent mot og 4 for. Det er allikevel fare for at Svelviksand og eier Stange Gruppen kan få trumfet gjennom sitt ønske. Dermed må Statsforvalteren som overordnet myndighet avgjøre om bryggen kan bli realisert.

Motstanderne burde ha en god sjanse til å få medhold, om man ser på avslaget den vesle bryggen i Slependrenna fikk.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har avslått tre søknader om å bygge en 12,5 m lang fritidsbrygge til en eiendom ved Slependrenna. Den skulle erstatte en tidligere brygge i samme størrelse. Avslagene kom etter at politikerne i Bærum sa ja til bygging av bryggen. Forvalteren viser til bekymring for det visuelle uttrykket, for livet i sjøen og uttaler at sjøen, strandsonen og naturområdene er under generelt press, samt at det er generelt byggeforbud i strandsonen.

Med dagens høye strømpriser kan det være fristende å bygge et stort bakkemontert solkraftverk der Svelviksand er nå istedet.

Det vil bidra til lokale arbeidsplasser, og man vil slippe støyende lastebiler på en vei som ikke er egnet til det. Et solkraftverk består av stillegående deler, gir ikke fra seg støy eller støv og er ikke synlig før man kommer tett innpå, for de er bare noen få meter høye og kan ikke sammenlignes med høye vindmøller.

Les flere debattinnlegg her: Debatt eller bli med i debatten her: Ditt innlegg

Selv om vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet, kan solkraft spille en stadig viktigere rolle her i landet. Det er bedre forhold for solenergi i Norge enn hva mange tror, ifølge Meteorologisk institutt, som skriver at de beste solcelleområdene ligger i Sør-Norge.

Kjølige temperaturer viser seg å være gunstige for de solcellepanelene vi har i dag. For hver grad temperaturen går ned, blir panelene rundt en halv prosent mer effektive, skriver instituttet og anslår at et forsiktig anslag viser at norsk solkraft vil stå for strømforbruket til en halv million husholdninger innen 2040.