Regjeringen har besluttet å fjerne ordet «sang» fra lærerplanen i norskfaget fra høsten 2020. Over tid har det også vært en nedbygging av sang i lærerutdanningen. Vi i MDG mener at sang er kjempeviktig – så viktig og sentralt at det bør inngå i de nye læreplanene for grunnskolen, slik som tidligere.

Sangtekster stimulerer evnen til å lære og huske tekst

Sang er kultur og fellesskap. Sang i skolen er viktig for trivsel og samhold blant elevene. Vi bør ha mer sang i skolen, ikke mindre. Sangtekster stimulerer evnen til å lære og huske tekst og er viktig for språklæring og sosialt samspill! Dette er viktig i vår digitale tidsalder der ensomhet og dårlig psykisk helse blant unge er utbredt.

Vi forstår at det ikke er meningen å fjerne sangen fra norskfaget eller at det er politiske føringer for at sangen ikke skal være med i undervisningen. Likevel er vi bekymret for at man forserer en slik utvikling, når man ikke nevner sang i den nye læreplanen.

De Grønne støtter tanken om at lærere og skolene skal stå friere i sitt pedagogiske handlingsrom. Vi synes derfor at de nye læreplanene stort sett peker i en god retning.

Likevel mener vi at bruk av sang i norskfaget og ellers i skolen, ikke kan overlates til den enkelte lærer å bestemme. For realiteten er at lærere som selv ikke liker sang nå kan skyve det ut. Vi vil heller styrke sang, også i lærerutdanningen.

"Norske verdier er under angrep"

Regjeringen har snakket mye om at norske verdier er under angrep. Siden sang er et av våre viktigste kulturuttrykk mener vi at det også bør eksplisitt inngå i læreplanen: Sang er en del av vår kultur, den er en del av vår kulturarv og av vår identitet.

Å nevne sang spesifikt betyr mye for mange. Det sikrer at sang brukes. At det tas med vil ikke begrense lærernes og skolenes frihet til å bruke  sang «som man vil» i undervisningen. Men det vil være en katastrofe for barn, voksne og samfunnet for øvrig, om sang (om enn utilsiktet) gis mindre plass i skolen. Sang bør nevnes for sangens skyld.

Sang  virker også positivt på mange andre områder i og utenfor skolen, derfor har det en viktig plass i pedagogikken. Sang kan brukes forebyggende mot mobbing og styrke empati.

Sangen kan bidra til en lettere integrering av barn med en annen kulturell og språklig bakgrunn. Gjennom sangen skapes tradisjoner som blir felleseie for alle barn og voksne på skolen – uansett sosial bakgrunn og alder.

Det er viktig at elever lærer stemmebruk

Det er viktig at elever lærer stemmebruk og med det få et sunt og bevisst forhold til sin egen sang- og talestemme. Flere vitenskapelige undersøkelser viser at man blir i bedre humør av å synge, så sang er godt for helsa.

Vi mener at sang, musikk, og for den saks skyld andre kunstneriske og praktiske uttrykk, skal være en del av læreplanen og av undervisningen som et naturlig supplement til de fem grunnleggende ferdighetene: lese, skrive, regne, muntlig og digital ferdighet.

Det er nemlig godt dokumentert at sang kan brukes som et effektivt virkemiddel for læring og motivasjon i en rekke fag.

MDG støtter alle som vil ha sang med i undervisningen. Dette sikrer man ved å nevne sangen i de nye læreplanene og styrke lærerutdanning på sang.

Søker ungdom fra halvøya til åpen audition

Stipend til unge talenter

Greta (13) drømmer om å bli Årets musiker i sterk konkurranse med 154 dyktige unge musikere