Samarbeid mellom kommune og frivillighet står høyt på dagsordenen i Asker. Innbyggertorg, nærmiljøsentraler og lokalutvalg innebærer store muligheter.

Å forstå hva samfunnet forventer er grunnleggende for integrering

Sammenlignet med mange andre kommuner meldes det at vi er gode på å legge til rette slik at flyktninger og innvandrere finner seg til rette de første årene gjennom arbeid, skole og integrering i nærmiljøet.

Å forstå hva samfunnet forventer av de som er kommet for å bo her er grunnleggende for integrering.

Men vi må ha høyere ambisjoner. Dette er langsiktig arbeid. Integrering er ikke bare en jobb som handler om våre nye naboer. Rommet og møteplassene for integrering må også skapes av alle oss som lever våre liv i lokalsamfunnet, på jobb og i fritid, i barnehager og på skoler.

Et positivt mangfold er noe mer enn å tilpasse seg reglene. Det handler om å bevege seg videre fra integrering til inkludering, på måter som skaper felles verdi og gir felles mening.

Frivillighet som nøkkel til å bygge fellesskap nedenfra

Mens partiene som stiller til valg i nye Asker har ulik tilnærming til integreringspolitikk, peker alle på frivillighet som nøkkelen til å bygge fellesskap nedenfra.

Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner har vært i sving på hvert sitt felt lenge. Men det var ikke før kommunen tok grep og inviterte til integreringskonferanse høsten 2018 at vi begynte å komme i innspill med hverandre.

Et Forum for flerkulturell integrering er nå en møteplass mellom kommune og frivillighet, som gir nye muligheter for å komme videre.

Frivilligheten er i seg selv et mangfold av interesser, grupper og organisasjoner, som inviterer alle til å være med. Sammen skaper vi store muligheter.

Likevel er det fortsatt store terskler for å ta del i slike aktiviteter, enten det gjelder tidsklemme, språk, kultur og økonomi, eller rett og slett mangel på informasjon og lite kontakt i nærmiljøet eller med foreldre som har barn på samme alder.

Vi har tro på å komme videre med dette hvis vi jobber sammen. Gjennom Asker kirkenes «Nabokontakter» og Asker Idrettsråds «Aktivitetsguider» er vi i gang med noe av dette. Flere andre organisasjoner og lag som er med i Forum jobber med tilsvarende muligheter.

Nye Asker og Forum for flerkulturell inkludering

Vi spør oss nå: Vil nye Asker bygge videre på samarbeidet som er etablert mellom kommune og frivillighet gjennom Forum for flerkulturell inkludering, og den kompetansen som partene i felleskap besitter?

Vi mener det er viktig å ikke miste forankringen vi nå har i samarbeidet med kommunen. Forankringen må ikke svekkes av usikkerhet rundt ny organisering av kommunens arbeid på dette feltet idet her ligger store muligheter for å inspirere og lære av hverandre i den nye stor-kommunen.

Vi trenger kommunen som tilrettelegger for samskaping og koordinering. Vi trenger frivilligheten som viktige aktører for trygge og åpne lokalsamfunn. Vi trenger politikere som gir dette tyngde og politisk vilje i nye Asker.

Spikkestad kirke og kultursenter - en viktig arena i lokalsamfunnet 

Eksotisk opplevelse for flyktningefamiliene i Hurum - se bildene

– Det er viktig for barna at vi blir trygge i vannet