Vi er inne i en hektisk valgkamp og i sluttspurten for kommunesammenslåingen. Mange var uenige om behovet for sammenslåing, men det er grunn til å minne om at dette handler om et gigantisk demokratiutviklingsprosjekt. Det står vi sammen om.

Vi blir en av de største kommunesammenslåingene i kommunereformen

Asker, Røyken og Hurum er en av de største kommunesammenslåingene i kommunereformen, og berører over 90.000 innbyggere og 6000 ansatte. Dette fordrer en robust organisering og godt politisk lederskap.

Nye Asker skal være et godt sted å bo, arbeide, vokse opp i og bli gammel i. Det blir utrolig spennende å bygge en helt ny kommune. Folk føler primært tilhørighet til sitt eget bosted og nabolag, men uansett om du bor på Tofte, Spikkestad eller Nesøya skal kommunen være til for innbyggerne.

Vi må være tydelige både på demokratiforståelsen og hvilke verdier vi ønsker å bygge den nye kommunen på. Samfunnet bygges nedenfra - ikke ovenfra. Det er enkeltmennesker, familier, sivilsamfunnet, frivillig sektor og småbedriftene som bygger lokalsamfunnet.

Det er store ulikheter i områder i den nye kommunen

Jeg var medlem av den tverrpolitiske gruppen som jobbet med politisk struktur for den nye kommunen, der ulike former for nærdemokratiske ordninger ble diskutert. Avstandene vil øke, og lokaldemokratiet der du bor vil bli viktig.

Det skal bli spennende å utvikle de nærdemokratiske ordningene og se hvilke erfaringer vi gjør oss slik at disse blir best mulig slik at innbyggerne føler nærhet og deltagelse. Ordningene må utformes på en måte som supplerer og styrker, ikke svekker og overkjører eksisterende og velfungerende frivillighet.

Det må tas hensyn til at mange områder i den nye kommunen vil være svært forskjellige fra hverandre, og det må tas hensyn til frivillig engasjement, demografi, bebyggelse og næringsliv.

Alle skal kunne føle at de er med og bygger den nye kommunen. For det er ikke slik at all skaperkraft sitter hos politikerne eller hos rådmannen – jeg tror nemlig at private, ideelle og kommersielle aktører, også kan ha kvalitet, kapasitet og kreativitet til å bidra.

Det fratar ikke det offentlige ansvaret for at et gitt tilbud finnes, men det gjør det mulig for flere å dele på arbeidet. Valgfrihet for borgerne er et gode. Økt mangfold i befolkningen må møtes med økt mangfold i tilbudet. Det blir ikke riktig å tvinge alle til å velge slik enkelte politikere vil.

Det får konsekvenser for muligheten til å velge f.eks. sykehjem, skole og hjemmehjelpstjeneste.

Vær med og ta avgjørelser - bruk stemmeretten din

De ulike partiene har ulike løsninger og ofte ulikt syn på hvordan vi kan bygge en best mulig kommune, men vi bør være enige om at likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt, skal prege utviklingen.

Jeg håper selvfølgelig på størst mulig oppslutning om Fremskrittspartiets løsninger, men det aller viktigste er at du går og stemmer. Som medlem av valgstyret vil jeg oppfordre alle til å benytte stemmeretten. Godt valg!