Dette er sakene politikerne overlater til administrasjonen i Asker

FORDELING: Utvalg for plan og byggesak har bestemt hva slags saker de ønsker til politisk behandling.

FORDELING: Utvalg for plan og byggesak har bestemt hva slags saker de ønsker til politisk behandling. Foto:

Utvalg for plan og byggesak har vurdert hva slags saker de vil ha til behandling, og hva de vil overlate til administrasjonen. Her ser kriteriene for fordelingen.

DEL

Om en plan- eller byggesak skal sendes videre til politisk behandling eller om den kan tas av kommunens administrasjon, avhenger av hvor prinsipiell saken er.

I kommuneloven ligger det inne at et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å gjøre vedtak i saker som ikke er av prinsipiell karakter.

– Avgjørelsen av om en sak er av prinsipiell betydning får betydning for om saken må behandles politisk, og er derfor viktig både ved første gangs behandling av bygge-, dele- og plansaker, samt ved behandling av klagesaker, skriver kommunedirektør Lars Bjerke i saksfremlegget til Utvalg for plan og byggesak.

Fra sak til sak

Spørsmålet er hvor grensene for om en sak er av prinsipiell betydning, og for å finne ut av det har Asker kommune forhørt seg med andre nærliggende kommuner.

Det er kun Drammen kommune som gjennom sju punkter har laget egne kriterier for når en sak skal behandles politisk. Sist uke gikk Utvalg for plan og byggesak enstemmig inn for å følge de samme kriteriene.

Bjerke understreker samtidig at hva som er av prinsipiell betydning vil avhenger av flere forhold, og at de må vurderes fra sak til sak.

– Det kan derfor ikke lages noen fullstendig oversikt over hvilke saker det kan være. Disse momentene (se egen faktaboks) er imidlertid sentrale i vurderingene, skriver Bjerke.

– Jeg synes det er fint vi fikk denne saken nå, for vi må finne ut av hvor terskelen mellom oss og administrasjonen skal ligge. Dette er noe av det mest spennende med politikk, for her handler det mye om skjønn, sier Helge Haugen (MDG).

Høy terskel

Han mener man spesielt må være varsom med saker som ligger i strandsonen, og peker blant annet på at de tre gamle kommunene hadde forskjellige regelverk på bygging i strandsonen.

– Jeg vet terskelen er høy i både utvalget og administrasjonen, men jeg mener vi bør få flere saker til utvalget. Når det gjelder strandsonen mener jeg at saker som utløser dispensasjon, så bør den gå rett til politisk behandling, mener Haugen.

Dette avgjør hva som går til politisk behandling

  • Om vedtaket er særlig er inngripende: Særlig inngripende vedtak vil gjerne være saker av prinsipiell betydning. Vedtaket
  • kan være inngripende enten for tiltakshaver selv, eller for andre berørte. Dette kan typisk være omfattende rivningspålegg eller større overtredelsesgebyr.
  • Om saken er kontroversiell: Saker med stor allmenn oppmerksomhet og interesse eller av særskilt politisk interesse, vil anses som saker av prinsipiell betydning.
  • Om saken er særlig konfliktfylt: Saker med høyt konfliktnivå. Dette kan være saker med mange og sterke naboprotester samt flere klageomganger.
  • Om saken gjelder avvik fra tidligere politiske vedtak eller etablert praksis: Saker som innebærer avvik fra tidligere politiske vedtak eller føringer, samt vedtak som avviker fra etablert praksis, vil være saker av prinsipiell betydning.
  • Om det er ønskelig med politisk forankring: Dette er saker hvor administrasjonen vurderer at det er ønske om politisk forankring,
  • av forskjellige grunner.
  • Om det er behov for dispensasjon fra nylig vedtatt arealplan: Saker med tiltak som forutsetter dispensasjon fra nylig vedtatt arealplan vil gjerne være av prinsipiell betydning. Det må imidlertid vurderes fra sak til sak om mindre avvik likevel kan behandles med dispensasjon administrativt.
  • Om avgjørelsen vil legge føringer for kommunen i senere saker: Dette kan typisk være vedtak om dispensasjon, eller andre vedtak, hvor forholdene er slik at det kan være påregnelig med flere tilsvarende saker.

Artikkeltags