Det forutsetter at vi klarer å prioritere de med særlig behov for plass og prismoderasjon. Det blir helt feilslått når B.K. Dahl (Rødt) hevder i RHA at de borgerlige partiene i Asker har «Manglende vilje til å minske økonomiske forskjeller» – problemet er Dahls manglende vilje og evne til å prioritere.

Sak om tilbudsstruktur i SFO ble behandlet i HU oppvekst, 31.8.21. Saken dreier seg om en forskrift som skal på høring, prisstruktur og moderasjonsordning. I forkant av utvalgsbehandlingen, ble SFO og FAU spurt om de foretrekker en modell med 10 måneders betaling og enkeltdager i ferier, eller 11 måneders betaling med alt inkludert.

Et par kommentarer til Dahls innlegg: Det er et faktum at SFO er et frivillig tilbud. I debatten i utvalget, var det naturlig å minne om dette. Dahls behov for å karikere foreldre som velger andre tilbud, får stå for hans egen regning. Vi stiller også spørsmål ved hva Dahl mener når han sier at elevene må møtes uten «skolens og familiens krav til disiplin?". Denne karakteristikken samsvarer dårlig med dagens skoler og foreldre i Asker, slik vi kjenner dem.

Les også: SFO må bli et fritidstilbud for ungene i skolekretsen, uavhengig av familiens inntekt

Vi har vi gjort en avveining av to viktige forhold: På den ene siden at familier har ulik livssituasjon, ulik økonomi og ulike behov. På den andre siden hensynet til de ansatte som skal administrere ordningen. Blir SFO for komplisert å administrere, kan det føre til at vi bruker ressursene feil, og i ytterste konsekvens at tilbudet blir svekket.

Vi anerkjenner SFO som en viktig fellesskapsarena, og ønsker at SFO skal være et attraktivt tilbud for alle. Samtidig er det viktig å understreke at sosialisering skjer både i og utenfor skolen og SFO.

Vi kjemper ikke for at noen skal få økt betaling for SFO, slik Dahl hevder. I modellen som nå sendes på høring, vil de med inntekt på 3G eller lavere (319 000) få gratis SFO. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens inntekt pr. barn, og SFO skal være gratis for barn med spesielle behov på 5.–7. trinn. Som Dahl sier, innebærer det endring i den lokale ordningen. Forklaringen er at det statlige regelverket er endret f.o.m. 1. august 2021. Omleggingen vil nettopp gjøre det litt enklere og mer forståelig å administrere. Viktigere er det likevel at det også betyr prioritering av de som har lavest inntekt.

I innspillsrunden som ble gjennomført, ble alternativet med valgmulighet ikke tatt med, og hovedutvalg for oppvekst har vedtatt at dette skal med i den nye høringen. Vi ønsker å gi familier valgfrihet der det er mulig og gjennomførbart. Godt Dahl i det minste tilkjennegir at vi trolig ikke gjør dette av ondskap.

Flere debattinnlegg finner du på rha.no: Ytringer