Hvordan disse verdiene vektlegges i politikken vil det selvfølgelig være delte meninger om. Siste kommunestyremøte ga et par eksempler på dette.

Sak 40/22 handlet om «Innbyggerforslag – arbeidstøy til hjemmesykepleierne i Asker kommune». En ansatt i hjemmesykepleien hadde samlet underskrifter til støtte for at Asker kommunestyre skulle behandle et ønske om bedre arbeidstøy til ansatte. Det de får utlevert nå, er bare til innendørsbruk. Det de mer enn 300 hundre underskriverne ønsket, var arbeidstøy som egner seg til helårsbruk, slik som ambulansepersonell har.

Forespørselen hadde støtte fra Norsk Sykepleierforbund som uttalte «Hjemmetjenesten har etter det jeg har forstått ikke blitt tildelt midler i sitt budsjett for å kunne gi ansatte arbeidstøy på lik linje som virksomheter innenfor drift, eiendom og vann og avløp». Hovedverneombudet uttalte seg også klart om saken: « … HVO vil derfor sterkt anmode om at det tilføres midler slik at virksomheten kan kjøpe arbeidstøy, herunder ullundertøy og sko tilpasset årstider, vær og vind på lik linje med andre virksomheter som har tilsvarende behov i kommunen».

Utvalgsleder Lindgren mente på vegne av flertallspartiene at kommunestyret ikke var rette forum for denne saken. Hun viste til vedtaket fra formannskapet som gikk ut på at kommunedirektøren skulle «adressere bærekraft, kvalitet, sesongvariasjoner og omfang av arbeidstøy til ansatte i hjemmetjenesten gjennom de regulære organisatoriske prosesser».

SV hadde forberedt seg på å gjenta støtte til forslaget fra AP i formannskapet om å gå i dialog med tillitsvalgte for å prøve å komme personalet i møte. Vi mente det var et godt forslag, men av en eller annen grunn valgte AP ikke å ta det opp igjen i kommunestyret. I stedet stemte vi på et forslag fra Rødt om å gå i forhandlinger med de ansatte for å komme fram til en ordning med arbeidstøy. Dette falt.

Flertallsvedtaket var verken raust, modig, nært eller skapende etter vår mening. Et høyst rettferdig krav ble henvist til sidesporet «organisatoriske prosesser».

Sak 44/22 handlet om «Parkeringsstrategi for Asker kommune». Administrasjonen hadde utarbeidet regler for parkering på kommunale plasser som i all hovedsak fikk tilslutning, men med noen justeringer. En av dem var flertallspartienes forslag om at innfartsparkeringen i Slemmestad skulle koste 15 kroner, og ikke 25, slik som i administrasjonens forslag. Begrunnelsen var at Slemmestad har en høyere takstsone for kollektiv enn Vollen. SV foreslo at også innfartsparkeringen på Sætre skulle ha samme reduksjon, med samme begrunnelse: Dyrere kollektivtransport. Et positivt vedtak ville være mer rettferdig enn raust. Vi tror at flere enn SVs og Rødt representanter deler dette synet, men i Asker-politikken dreier det seg mer om hvor forslaget kommer fra, enn hva det går ut på.