Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har innvilget 9,5 millioner i tilskudd til inkludering, arbeid og aktivitet for barn og unge i Asker kommune.

Asker satser videre på kultur-, fritids- og ferieaktiviteter for barn og unge. Kommunen sendte inn en felles søknad, «Inkluderende aktiviteter i Asker – ALLE MED» til Bufdir, og har nå fått positivt svar på søknaden som skal legge til rette for dette arbeidet de neste tre årene, skriver Asker kommune i en pressemelding.

– Dette er virkelig gledelige nyheter. Alle barn og unge skal kunne delta i idrett, fritid og arbeid, uavhengig av hvem de er, hvor de bor, eller hvor mye foreldrene tjener. Barn og unges deltakelse her bidrar til samhold, læring og fellesskap, som er viktig i barn og unges utvikling. Vi er derfor svært takknemlige for at Asker kommune får midler til dette viktige arbeidet, sier ordfører Lene Conradi.

Mer mangfoldig og tilgjengelig tilbud

Målet med søknaden er å styrke samarbeidet med målgruppen, barn og unge, gjennom å utvikle et mangfoldig tilbud og gjøre dem mer tilgjengelige. Satsingen inkluderer fem innsatsområder som tilskuddet fordeles på. Disse er faste ukentlige kultur- og fritidstilbud, ferieaktiviteter, jobbtilbud, utstyr- og utlånssentral og aktivitetsguide.

– Vi vet det dessverre er mange som faller fra, ikke deltar i arbeids-, fritids- og ferieaktiviteter. Midlene fra Bufdir kommer godt med i kommunens arbeid for å sikre at flere kan delta de neste tre årene og at færre faller utenfor, sier Conradi.

Barn og unge i sentrum

Kommunen vil prioritere samarbeid med barn og unge i arbeidet. Ungdomsklubbene, Ungkultur Asker, Asker kulturskole, Jobbsentralen, Idrett og friluftsliv og SEIL (senter for innovasjon og opplæring) er noen av tiltakene som bidrar til å sikre at tilbudene treffer målgruppen på best mulig måte.

– De innvilgede tilskuddsmidlene skal det nå jobbes med over de neste tre årene, og på denne måten vil vi få mer kontinuitet i innsatsen. Vi vil nå planlegge, iverksette og videreutvikle tilbudene, som for eksempel ungdomsklubbene, ferietilbud og jobbveiledning for barn og unge, for å nevne noe, sier direktør for oppvekst, Kai Erik Lund.

Han sier at kommunen også vil ha en egen aktivitetsguide, som har oversikt over hvilke fritids- og kulturtilbud som finnes, og kan hjelpe barn og unge med å finne riktig aktivitet for den enkelte.