MDG har påpekt at miljøundersøkelsen av området ble gjort 7-mai 2018. Om intensjonen er å IKKE finne insekter og planter, så var dette et ideelt tidspunkt for å lete. Etter sen snøsmelting hadde våren fått lite tak i vegetasjonen.

Derfor fremmet vi forslag om at miljøundersøkelsene må utføres på nytt på et tidspunkt hvor plante og dyreliv faktisk er mulig å kartlegge. Forslaget ble stemt ned og fikk bare stemmene til MDG og Fremskrittspartiet. Det samme gjelder vårt forslag om at grunnundersøkelser blir gjennomført tidlig i prosessen og at brukbar dyrkingsjord må kartlegges og tas vare på.

Hvor er partiene som er opptatt av det biologiske mangfold og av matjorda når dere trengs?

Reguleringsplan for Heggum-Jaksland sør for E134 legges snart ut på høring og du kan si din mening. Planområdet avgrenses av Christian Lingsomsvei i nordøst og landbruks- og naturområder i sørvest. Området består av en ravineskråning og tidligere landbruksjord. Raviner har havnet på rødlista og er kjent for å ha et høyt biologisk liv og vanskelige grunnforhold. Vi vet også at raviner kan demme opp for fremtidens styrtregn

MDG har vært opptatt av at kartlegging av biologisk mangfold og grunnundersøkelser i ravinedalen blir gjennomført riktig og tidlig i prosessen. Dette bør være selvsagt.

I Rapporten står det “Det må antas at ravinedalen med bekk, enkelte døde trær og variert vegetasjon kan by på gunstige leveområde for rødlistede insekter”. Kommunen selv sier at kartlegging av biologisk mangfold bør finne sted i vekstsesongen når småkrypene og plantene vi trenger å kartlegge i norsk natur har kommet frem. Det har altså ikke skjedd.

MDG er ikke i mot denne utbyggingen, men vi ønsker at man ikke ødelegger sideravinene med fyllinger, skjæringer og boliger i de mest sårbare områdene.

Når vil det politiske flertallet leve opp til sine fine ord om bærekraft?