En artikkel i RHA 11. januar omhandler reguleringsarbeid med forslag om boligbygging på Østveien. Med utgangspunkt i saksdokumentene finner jeg det riktig å tilføye følgende:

Området ble skjermet for utbygging allerede på 1980-tallet (Nærsnes Syd1). I arbeidet med reguleringsplanen for Nærsnes Syd2 (2009-2010) kom det innvendinger mot å bebygge området fra Nærsnes Vel, Nærsnes og Åros Idrettsforening, Oslo og Omland Friluftsråd, Røyken O-lag og Skiforeningen. Innvendingene ble hensyntatt.

Grunneier fikk kompensert med andre arealer mot å ikke bygge på Østveien.

Grunneier skrev selv følgende i dokumentene til reguleringsplanen i mai 2009:

«Avgrensningen (av planområdet) er justert noe i forhold til grensene i kommuneplanen for å ivareta hensynet til Østveien, en mye brukt turvei på Nærsnes. Kyststien følger Østveien på den aktuelle strekningen. Planavgrensningen er trukket sørvestover, inn i LNF-område, for å kompensere for det arealet som tas ut.»

Grunneier kunne da bygge mer enn forutsatt i arealplanen.

Med grunneiers egen beskrivelse som utgangspunkt, ble det et enstemmig kommunestyrevedtak. Mot å ikke bebygge Østveien, kunne grunneier derfor bygge ut vesentlig mer enn forutsatt i den gjeldende arealplanen. For lokalbefolkningen fremsto dette som en avtale/forpliktelse fra grunneier og politikere. Dessverre har grunneier og enkelte politikere tilsynelatende glemt dette nå.

Les også: Om bygging langs Østveien på Nærsnes

Arealplankartet ble ikke oppdatert – slike feil er ikke uvanlig.

Ved en feil/forglemmelse ble arealplankartet ikke oppdatert med reguleringsplanens vedtak. Tidligere kommuneplanlegger i Røyken opplyser at oppretting av slike feil ikke er uvanlig. Det som er uvanlig i denne saken, er at manglende oppdatering av plankartet blir brukt som begrunnelse for at området kan bebygges.

Konklusjoner ut ifra en ufullstendig beskrivelse.

Med referanse til «nye opplysninger» (april 2021) i en e-post fra en tidligere kommuneplanlegger i Røyken mener flertallet i planutvalget at området kan bebygges. E-posten beskriver at det som sto som «gule» områder i kommuneplanen 2006 var ment for utbygging. Men e-posten mangler alle opplysninger om senere reguleringsarbeid, premisser og det enstemmige kommunestyrevedtaket. Den fremstår som ufullstendig for å gjøre en seriøs vurdering av om området kan bebygges.

Les også: «Nærsnes trenger Østveien som grøntkorridor

Politikerne etablerer et underlig prinsipp.

Mener politikerne at det er et greit prinsipp at forglemmelser/feil i forvaltningen legaliserer en omgjøring av tidligere beslutninger? Det kan i så fall bli interessant. Har ikke politikerne også et ansvar for sikre at beslutninger ble fulgt opp, og som i dette tilfellet, at dokumenter blir ajourført?

Videre planarbeid.

Arealet er også foreslått til utbygging i arealplanen for Asker kommune. Denne planen ble i høst utsatt fordi politikere uttalte at den manglet respekt for vedtak fattet i de tidligere kommunene. Det minste vi da kan forvente, er at politikerne også viser samme respekt for tidligere enstemmige kommunestyrevedtak fra Røyken når det gjelder Østveien. Eller gjelder ikke dette når en grunneier vil ha enda mer?

Victor Iversen, Nærsnes