Nye Asker kommune har Oslofjordens lengste kystlinje, og har forutsetninger for å ta et regionalt initiativ som kan gjenskape en sunn balanse i fjordens økologi.

Miljøverndirektoratet har ansvar for en femårsplan for å redde miljøet i Oslofjorden. Det er etablert et interkommunalt råd, kalt Oslofjordrådet, ledet av Klima- og miljøministeren. Øverst på listen over tiltakene står reduserte utslipp av nitrogen. På rådets første møte 24/8-21 uttalte Fylkesordfører Roger Ryberg: «Viken har engasjement, muskler og virkemidler, og ønsker å ta vår rolle i arbeidet for å bedre naturmangfoldet i Oslofjorden». Siden Viken går mot oppløsning, er det avgjørende at fylkene som grenser til fjorden må videreføre krafttaket gjennom det nevnte Oslofjordrådet.

VEAS (Vestfjordens avløpsselskap) og de øvrige renseanleggene rundt fjorden, har i sin nåværende form ikke kapasitet til å redusere utslipps-mengdene av nitrogen og fosfor med den formidable befolkningsveksten som har funnet sted de siste 10-år. Hva med alt som slippes ut i fjorden fra områder VEAS ikke drenerer? Her må det tenkes stort, men selv med VEAS’s store ambisjoner fram mot 2040 formulert som: «Vi skal ikke slippe ut noen skadelige stoffer eller lukt til vann, jord og luft…» vil det ikke være mulig å realisere uten følgende to hovedfaktorer:

VEAS må pålegges klare krav fra autoritativt hold om å øke rensingsgraden, spesielt nitrogen av kloakken som havner i anlegget. Et nytt storskala renseanlegg må etableres lenger ut i fjorden, for å drenere områdene syd for VEAS og samtidig fange opp avløp fra områdene rundt Drammensvassdraget.

Det sier seg selv at for å komme raskt på banen med effektive tiltak kreves en koordinert innsats for å redde «pasienten».

Flere av Askers nabokommuner arbeider med planer om rensing av avløpsvann. Drammen kommune har planer om et renseanlegg i Kobbervikdalen ved Drammensfjorden, godt innenfor Svelviksundet, dvs med utslipp i indre del av Drammensfjorden.

Gamle Hurum kommune hadde planer om et renseanlegg på Tofte. Nye Asker kommune kunne ta opp igjen disse planene og invitere Drammen, Lier, Øvre Eiker og Modum til et samarbeid om utvikling av et høyeffektivt renseanlegg på Tofte. En utredning av et stort renseanlegg med avansert nitrogen rensing, et nytt «VEAS» – med tunnel fra Drammen til Tofte vil være en måte å løse problemet på. Det høyrensede avløpsvannet ville på den måten bli ført lenger ut i fjorden enn tilfellet er i Slemmestad innenfor Drøbaksundet og i indre del av Drammensfjorden innenfor Svelviksundet.

Når det gjelder det viktige regionale samarbeidet for å redde fjorden er det naturlig for Asker som kystkommune å ta et initiativ overfor nabokommunene som sender avløpsvannet ut i Drammensfjorden, dvs Drammen, Lier, Øvre Eiker og Modum. Mindre ineffektivt renseanlegg kunne med fordel erstattes av ett nytt effektivt anlegg med kapasitet til å fjerne det meste av nitrogenet.

Formannskapet vedtok 1. september enstemmig å be Askers ordfører å sende en skriftlig henstilling til Storting og Regjering om en nasjonal innsats for å redde Oslofjorden fra overgjødsling og langsom død. I den kritiske situasjonen livet i fjorden nå er i, mener KrF at kystkommunen Asker også må invitere til en regional dugnad sammen med kommunene som sogner til Drammensvassdraget. Gjennom VEAS-samarbeidet og sin beliggenhet har Asker kompetanse og naturgitte forutsetninger for å ta et slikt initiativ.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener her: Debatt