Først av alt vil jeg understreke at Asker kommune tar spørsmålet om Farvelbakken på største alvor. Derfor har det også nå i februar og mars vært dialog med fylkeskonservator og Riksantikvaren om saken. Det har også vært befaring og dialog med Hurum historielag.

Det har videre vært, og er, dialog med utbygger Kirkeng, sist i møte denne uken. Kirkeng vil nå komme med ny justert søknad, etter føringer fra kommunen, med tanke på å bevare Farvelbakken på en formålstjenlig måte.

Det er i Asker kommune utvalget for plan og byggesak som har dette som sitt ansvarsområde, og de har bedt om en særskilt redegjørelse til sitt møte 24.03.21, noe administrasjonen følger opp. Kommunen er forpliktet til å følge tidligere politiske vedtak og må ta endelig stilling til om IG skal gis.

Les også

Farvel til Farvelbakken?

Kort om vedtak, historikk og videre oppfølging av saken

I denne saken er Viken fylkeskommune og Riksantikvaren involvert gjennom sitt ansvar som kulturminnemyndighet. Kommunen har tidligere mottatt brev fra Viken fylkeskommune hvor de redegjør for at det ikke er belegg for å anse bergknausen (Farvelbakken) som automatisk fredet etter kulturminneloven. Videre pekes det på at dersom retterstedet hadde vært automatisk fredet, ville det etter plan- og bygningsloven likevel vært frigitt gjennom planvedtaket i Hurum kommune i 2012. I avslutningen i brev fra Viken fylkeskommunen framgår det at dersom kommunen finner å vurdere bergknausen (Farvelbakken) som et tradisjonslokalitet sted vil fylkeskommunen bifalle dette. Farvelbakken er en kolle i et næringsområde, hvor reguleringen ble vedtatt av Hurum kommunestyre i 2012 (Reguleringsplan for Nedre Ugstad).

I forbindelse med reguleringen gjennomførte fylkeskommunen arkeologiske undersøkelser.

Det framgår at det ikke ble gjort funn i området. Senere, ved kommunestyrets sluttbehandling av en tilliggende reguleringsplan for «gang- og sykkelvei Nedre Ugstad» i møte 15.5.2018, var kommunestyret gjort kjent med retterstedet Farvelbakken, og kommunestyret fattet et vedtak om å be rådmannen i Hurum om å sikre Farvelbakken ved å innarbeide en hensynssone i kommuneplanens arealdel.

I 2018 pågikk også arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel. Til arbeidet var det blant annet kommet inn et innspill fra Hurum historielag hvor det bes om vern av Farvelbakken.

Det blir redegjort for dette innspillet i saken som legges fram for kommunestyret til sluttbehandling 4.9.2018, etter forutgående behandling i formannskapet 28.8.2018 og kommuneplanutvalgets arbeidsmøte 5.6.2018. Da det i møtene etter 15.5.2018 ikke ble fattet vedtak om å innarbeide, og høre berørte parter av en hensynssone om bevaring for området Farvelbakken i ny kommuneplans arealdel, kan dette forstås som at kommunestyret kan ha prioritert næringsutvikling etter gjeldende regulering.

Samtidig med sluttbehandling av kommuneplanen i Hurum pågår også arbeid med en søknad om rammetillatelse for terrengarbeider i næringsfeltet. Det framgår av søknaden at Farvelbakken skal sprenges og brukes som fyllmasse for opparbeiding av tomter i næringsfeltet.

Kommunen informerer Kirkeng Eiendom AS i forhåndskonferanse om at det kan være kulturhistorisk interesse i deler av næringsfeltet og at søknad om rammetillatelse derfor vil bli oversendt fylkeskonservator for uttalelse.

Når søknaden om rammetillatelse for terrengarbeidene er mottatt, oversendes denne i brev i 2018, vedlagt historielagets uttalelse om retterstedet Farvelbakken, til fylkeskonservator for en uttalelse. Kommunen mottar imidlertid ingen uttalelse fra fylkeskonservator og det fattes deretter vedtak om å gi rammetillatelse som omsøkt i brevet den 20.7.2020.

Når det senere i desember 2020 søkes om tillatelse til igangsetting av terrengarbeidene har flere sett at det forberedes for anleggsdrift i området. Saken omtales i media og historielaget har slik vi forstår det tatt kontakt med Kirkeng Eiendom AS. Historielaget og eiendomsselskapet kommer til enighet om en omforent løsning hvor del av Farvelbakken bevares.

Kommunen har flere møter med historielaget og eiendomsselskapet, og den omforente løsningen bearbeides ytterligere og det sendes inn reviderte tegninger. Det politiske utvalget for plan og byggesak ber om en orientering som gis i deres møte 10.3.2021. Utvalget peker på at retterstedet er det eneste kjente retterstedet i Hurum og at stedet derfor har en stor lokal verdi. Utvalget ønsker å sikre at vernehensynet blir tilfredsstillende ivaretatt sett opp mot næringsinteressen som ligger bak kommunestyrets tidligere vedtak til arealdel og regulering.

Utvalget konkluderte med å be kommunen om å gå i ny dialog med Kirkeng Eiendom AS for å finne en løsning som bedre ivaretar retterstedet som et lokalt tradisjonssted. Med bakgrunn i utvalgets anbefaling har kommunen tatt opp saken på nytt med Kirkeng Eiendom AS, i et møte 16.3.2021.

Slik kommunen oppfatter eiendomsselskapet i dette møtet vil de, på bakgrunn av kommunens anmodning, vurdere prosjektets rammer på nytt og gi kommunen en begrunnet tilbakemelding på om det kan gjøres ytterligere tilpassing av prosjektet som kan bidra til ytterligere å sikre retterstedets lokalhistoriske verdi.

Et notat fra eiendomsselskapets tilbakemelding ble lagt fram for behandling i utvalgsmøte 24. mars. 2021, og det er nå avklart at det er funnet en god løsning i samarbeid med Kirkeng eiendom.