Her er det behov for å komme med noen kommentarer. Olsen er tydelig opptatt av skogsdrift i Hurummarka. (Ref innlegg 30. mars i RHAs papirutgave.)

De faktiske forhold er etter det jeg har kunnet bringe på det rene er følgende:

Statkraft har primært bygget en anleggsvei for arbeidet som skal skje ved arbeidene med forsterkning av Langvannsdemningen. De store områdene som Olsen betegner som lagringsplasser for tømmer er ikke det men riggområde for arbeide med demningen.

Det er bygget en midlertidig demning på innsiden av den eksisterende. Denne skal sørge for en buffer for vannet som vil komme ovenfra under byggeperioden. Det er lagt ned et rør fra innsiden av demningen gjennom byggeområdet og gjennom demningen. Det er her samarbeidet Statkraft/Statskog kommer inn. Statskog har inngått en avtale om at de kan frakte tømmer fra hogstfeltet og ut til en lagringsplass langs anleggsveien før anleggsarbeidet starter.

Det kan nevnes at Statskog følger opp forskriftene for hogstfelt ved at de har satt igjen en rekke store furuer (såkalte frøfuruer). Derved vil det vokse opp en furuskog her med tiden.

Den midlertidige demningen vil bli fjernet når anleggstiden er over.

Statskog opplyser at det er tatt ut ca. 1000 kubikkmeter tømmer fra området . Det tilsvarer 20 tømmerbillass. Mesteparten av tømmeret er nå fraktet ut. De opplyser videre at de ikke har planer om videre hogst innenfor avvirket område.