Tilsynelatende sterke ord, krydret med en rekke unøyaktigheter fra en lokalpolitiker i valgkampmodus. Det kunne vi lese i Arntsens leserbrev i RHA tirsdag 21.5.

Bortsett fra hos Arntsen og noen stemmer fra Arbeiderpartiet, har mitt utspill i lokalavisen avstedkommet svært mange positive tilbakemeldinger. Ukjente og kjente har tatt kontakt og ment at det var på høy tid at noen tok bladet fra munnen. Faktum er at Chemring Nobel som industriarbeidsplass er feilplassert, sett i lys av dagens tettstedsutvikling.

Jeg tror på en levende kirke

Arntsen er unøyaktig og urettferdig når han harselerer over mine frivillige verv for fellesskapet. Ja, det medfører riktighet at jeg i mange år var folkevalgt for Venstre og kjempet noen ensomme slag for saker jeg trodde på, ofte med den gjengse folkemeningen i ryggen.

Ja, det medfører riktighet at jeg de siste åtte årene har vært leder av Kongsdelene menighetsråd og brukt mange timers frivillig arbeid på å skape det rommet i kirken som jeg tror på og som jeg oppfatter at mange ønsker seg. Jeg tror på en levende kirke som tar imot alle, de som tror og de som tviler.

Jeg tror på en åpen dør inn i det hellige hus, at terskelen skal være lav for den som søker Gud, at det skal være lett å tenne et lys for den man savner og at salmene skal fylle litt av det tomrommet mange kjenner.

Disse sakene er viktige for meg, så viktige at jeg stiller til gjenvalg ved høstens kirkevalg. Uttalelser om ulike hattenåler, politiske kjepphester, onde ånder og kaniner får stå for Arntsens egen regning.

Chemring Nobel hindrer videre utvikling

Men det er viktig for meg at kirken befinner seg der hvor folk er. Derfor dette utspillet om at industriarbeidsplassen Chemring Nobel hindrer videre utvikling. En kirke trenger mennesker. Jeg tror at mennesker trenger kirkerommet. Slik kirken ligger i dag, er det midt i en ødeland med mange tomme hus og uutnyttede arealer.

Jeg gjentar mine fremste argumenter mot dagens plassering av bedriften.

-Sikkerhetssonene rundt Chemring Nobel er omfattende. Noen industriarbeidsplasser bremser et helt tettsted sin naturlige utvikling. Den er et hinder for en fortetting med boliger rundt Kongsdelene kirke.

-Chemring Nobel stanser en høyst påkrevet utbygging av ny barneskole. Hurums største barneskole kastes ut i et uvisse for når et nytt skolebygg vil bli reist.

-Chemring Nobel sin produksjon stanser fremdriften og utviklingen av et Dynamittmuseum på Sætre. Vi snakker her om et museum som ville vært tidenes trekkplaster for kommunen om vi gjeninnførte en gammel tradisjon, at Nobelkomiteen tok med seg årets Fredsprisvinner på besøk til der det hele startet.

Inne på det stengte området til Chemring Nobel befinner det seg et unikt produksjonsanlegg for dynamitt, det eneste intakte i hele verden. Da BBC lagde en programserie om Alfred Nobel, gjorde de opptakene ved fabrikken i Hurum.