Fristen for å søke Kulturminnefondet om støtte til ditt kulturminne i 2018 er 1. november.

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Kulturminnefondets målgruppe er frivillige organisasjoner og private eiere av verneverdige kulturminner.

Formålet med fondet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Siden oppstarten i 2003, er over 4100 kulturminner reddet med økonomisk og faglig støtte fra Kulturminnefondet.

Interessen for fondet er økende, og i fjor kom det inn 1242 søknader til ordinær søknadsfrist. Det var en økning på 40 prosent fra året før.

Kulturminnefondet skal med tilskuddsmidler legge til rette for at eiere kan drive næringsutvikling i tilknytning til kulturminnene.

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede eller kommunalt eide kulturminner. Kulturminner som eies eller forvaltes av noen som mottar statlig driftsstøtte får heller ikke tilskudd.

Røyken historielag får 50 000 fra UNI Stiftelsen

To kulturminner på halvøya får penger

Halvøya søker om 2,3 millioner 

Første skålgroper funnet i Hurum