Even Gulowsen (MDG) om Anita-Elisabeths sak: – Direkte pinlig å vente på Fylkesmannen

FØLER SEG IKKE "TETT PÅ": Even Gulowsen (MDG) i hovedutvalget for velferd i Asker synes ikke utvalget har tett nok kontakt med tjenesteområdet. - Jeg sitter uten kunnskap om hva administrasjonen har gjort, sier han.

FØLER SEG IKKE "TETT PÅ": Even Gulowsen (MDG) i hovedutvalget for velferd i Asker synes ikke utvalget har tett nok kontakt med tjenesteområdet. - Jeg sitter uten kunnskap om hva administrasjonen har gjort, sier han. Foto:

– Vi politikere som sitter i hovedutvalget for velferd kan ikke bare abdisere i påvente av Fylkesmannens avgjørelse, mener Even Gulowsen (MDG).

DEL

RHA har ved flere anledninger skrevet om funksjonshemmede Michael Nuth (33) og Anita-Elisabeth Bjørklund (27) som er fratatt sin BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistanse) av Asker kommune.

Bjørklund bor nå på sykehjem, i påvente av at Fylkesmannen avgjør hennes skjebne: Om hun skal få tilbake BPA-ordningen og dermed muligheten til å bo hjemme.

Nuth, som er lam fra brystet og ned, bor foreløpig hjemme med hjelp fra hjemmesykepleien. Kommunen ønsker å plassere også ham på sykehjem.

– Har ikke tett kontakt med administrasjonen

Leder for hovedutvalget for velferd i Asker, Cecilie Lindgren (H) sier i RHA at: «Vi i hovedutvalget for velferd har naturligvis tett kontakt med tjenesteområdet velferd for å kunne følge med, gjøre politiske vedtak, bidra i tjenesteutviklingen og finne løsninger på utfordringer på feltet».

– Slik opplever ikke jeg det, konstaterer Even Gulowsen (MDG).

Han mener tvert om at han som utvalgsmedlem sitter uten kunnskap om hva administrasjonen har gjort.

– Meget mangelfull orientering

Hovedutvalget for velferd i Asker fikk en orientering om de to sakene i et lukket utvalgsmøte 22. januar.

– Denne orienteringen var meget mangelfull. Vi fikk ingen opplysninger om hva som er lagt til grunn for å frata de to brukerne BPA, opplyser Gulowsen.

Han mener hovedutvalget dermed forsømmer sin styringsoppgave, nemlig å ha kontroll med administrasjonen.

– Når man sitter i et politisk utvalg med et ansvar, da må man vite. Det er ikke nødvendigvis slik at man må vite i hver enkelt sak, men når saken først dukker opp i utvalget fordi noen stiller spørsmål ved den, blir det feil som politiker å sitte på sidelinjen og ikke vite hva administrasjonen tenker.

– Direkte feil å vente på Fylkesmannen

Bjørklunds sak er for tiden til behandling hos Fylkesmannen i andre runde, etter at hun og hennes advokat har påklaget kommunens avgjørelse i saken.

Utvalgslederen har uttalt at hun nå «avventer Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner».

– Å henvise til Fylkesmannen som en grunn til ikke å ha dette på dagsordenen, blir feil og direkte pinlig. Fylkesmannen er en ankeinstans. Vi politikere kan ikke bare abdisere i påvente av Fylkesmannens avgjørelse, sier Gulowsen.

Nå forventer MDG-politikeren en grundig orientering i neste utvalgsmøte 12. februar.

– Jeg har jobbet hardt for dette siden forrige møte, sier han.

Gulowsen har blant annet foreslått at hovedutvalget for velferd gjennomgår sin politiske styringsrolle i et utvidet perspektiv og aller helst med ekstern juridisk hjelp.

– Etter de seneste signalene fra utvalgslederen synes dette forslaget å bli tatt til følge i form av et seminar eller eget møte med bistand fra KS. Det nærmere opplegget for et slikt møte skal drøftes i utvalgets møte på onsdag. Her vil flere av svakhetene i den senere tids behandling av orienteringssaker kunne tas opp og avklares. Dette er meget gledelig, konstaterer Gulowsen.


Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er lovfestet i Norge fra 2015 gjennom den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven.

Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

BPA er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse.

For å ha rett til å få bistanden organisert som BPA må du være under 67 år, ha behov for bistand ut over 2 år og mer enn 32 timer per uke. Er hjelpebehovet ditt mellom 25 og 32 timer per uke, har du rett til BPA dersom kommunen ikke kan dokumentere at BPA-organisering vil være vesentlig dyrere for kommunen sammenliknet med de ressurser kommunen ellers ville brukt på tjenestetilbud til deg.

Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker vurdere om det skal tilbys tjenester i form av BPA.

Når praktisk bistand og opplæring organiseres som BPA, er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet assistentene utfører. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

Praktisk bistand omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i husholdningen, og personlig stell. Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet.

Artikkeltags