Fylkesmannen gjorde om på vedtak. Dermed får beboere dekket 205 000 i omkostninger

LANGVARIG STRID: Beboere i Fagertunveien og Høvikveien har nektet å være med å betale for vann og avløp, samt veiopparbeidelse i Høvikskogen. De fikk medhold og nå får de også dekket saksomkostningene sine.

LANGVARIG STRID: Beboere i Fagertunveien og Høvikveien har nektet å være med å betale for vann og avløp, samt veiopparbeidelse i Høvikskogen. De fikk medhold og nå får de også dekket saksomkostningene sine.

I en sak om refusjon som pågikk i flere år mellom beboere i Høvikskogen og Røyken kommune, vant beboerne fram til slutt. Nå har de også vunnet fram i kravet om å få dekket saksomkostningene sine på over 205 000 kroner.

DEL

I mange år har det pågått en sak i Båtstø der beboere i Høvikskogen har nektet å betale refusjon fordi de allerede før utbyggingen av det nye boligfeltet hadde egen atkomstvei til sine boliger. Saken gikk fram og tilbake mellom kommunen, beboernes advokater og Fylkesmannen. Helt til departementet slo fast at både Fylkesmannens og kommunens lovanvendelse i saken var feil.

Dermed fikk beboerne medhold i en stor sak. I ettertid har de krevd å få dekket sine saksomkostninger på 205.000 kroner. Nå har Fylkesmannen slått fast at beboerne får dekket sine saksomkostninger. Og vedtaket om dette er ikke mulig å påklage.

Les også: Huseier får ikke flytte inn i nytt hus – saksøker Fylkesmannen

Ikke høyt timetall

Det var Fylkesmannen selv som omgjorde sine to vedtak og Røyken kommunens to vedtak i den pågående refusjonssaken. Det skjedde altså etter at departementet hadde påpekt at det forelå feil lovanvendelse i saken med beboerne.

– Hovedregelen etter forvaltningsloven er at en part skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det, påpeker Fylkesmannen i sitt brev. Fylkesmannen sier i sin vurdering at advokatarbeidet som er utført var nødvendig for saken.

– Grunnlaget for kravet i denne saken er arbeid utført av advokat Kokkim og advokat Skaraas. Arbeidet beløper seg til henholdsvis 28,5 og 46,8 timer. Bistanden knytter seg i hovedsak til dokumentgjennomgang og korrespondanse med klient, kommunen og Fylkesmannen i anledning saken. Fylkesmannen vurderer at dette arbeidet med rimelighet må kunne anses formålstjenlig for å få endret vårt vedtak. Vi kan heller ikke se at timeantallet er uforholdsmessig høyt sett hen til sakens art og kompleksitet, skriver Fylkesmannen.

Les også: Ohna: – Kommunen hadde aldri rett til å oppheve vedtaket

Les også: Fylkesmannen: – Kun to av tusen saker havner i retten

Kommunen uenig

Fylkesmannen pålegger i sitt vedtak gamle Røyken kommune – nå Asker kommune – å betale 88 831 kroner av saksomkostningene. De resterende 116 394 skal Fylkesmannen dekke.

– Vi vurderer at Fylkesmannen og kommunen må bære ansvaret for de kostnader som ble pådratt som konsekvens av våre respektive rettsanvendelsesfeil. Dette vil i så fall innebære at kostnader påløpt fram til Fylkesmannens stadfestelse av kommunens vedtak må dekkes av kommunen, mens de resterende kostnader, som ble pådratt for å få omgjort Fylkesmannens vedtak, dekkes av oss, skriver Fylkesmannen.

Tidligere Røyken kommune har i sin uttalelse hevdet at en slik ansvarsfordeling ikke vil være korrekt. De viser til at kommunens foreløpige refusjonsvedtak ble stadfestet av Fylkesmannen, og at det endelige refusjonsvedtaket ble fattet i tråd med dette.

Til dette bemerker Fylkesmannen at kommunen normalt må foreta en selvstendig rettsanvendelse før de fatter vedtak. Fylkesmannen er imidlertid enig med kommunen i at det her bør foretas en kostnadsdeling mellom kommunen og Fylkesmannen for utgiftene som er pådratt før 9. mai 2018, og finner på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering at kommunen skal dekke 50 prosent av disse.

Endelig avgjort

Fylkesmannens konklusjon er med andre ord klinkende klar.

Beboerne, det vil si Bernt Espen Kolsrud, Bjørg og Odd Erik Grøndahl, Otto Poulsen, Reidar Poulsen, Elin og Reidar Bruusgaard, Øyvind Senstad Andersen og Johan Andreas Senstad Hætta, Randi l’Orsa og Lars Bergerud, får dekket sakskostnader med kr 205 226 kroner.

Disse kan klage på vedtaket, men kommunen har ikke rett til å klage på Fylkesmannens vedtak.

Les også: Det kan nærme seg en løsning for Båtstø

Artikkeltags