(Drammens Tidende)

Tilsynet har undersøkt om Statens vegvesen har ivaretatt sikkerheten i tunneler som ikke er oppgraderte etter tunnelsikkerhetsforskriften.

Vegtilsynet mener det er alvorlig at Vegdirektoratet mangler systematikk i arbeidet med sikkerheten i disse tunnelene, og slurver med sin rolle når det gjelder kravene i forskriften.

Periodiske inspeksjoner skal gjennomføres minst hvert sjette år for å undersøke om tunneler over 500 meter samsvarer med forskriften.

Tilsynet viser til at direktoratet ikke har en overordnet nasjonal plan for gjennomføringen av slike inspeksjoner. 87 prosent av dem blir gjennomført, men blir ikke fulgt opp, fremgår det i tilsynsrapporten.

Tilsynet fant fem avvik som vil bli fulgt opp med Vegdirektoratet.