Tilbake til arbeidslivet etter fravær: Buskerud bedre enn landssnittet, og størst mulighet for jobb i offentlig sektor

En fersk landsomfattende undersøkelse fra Kompetanse Norge viser at kun 15 prosent av de spurte arbeidsgiverne det siste året har ansatt personer med langvarig fravær fra arbeidslivet. I Buskerud ligger andelen på 19 prosent totalt, med 32 prosent i offentlig sektor.

DEL

Kompetanse Norges undersøkelse Virksomhetsbarometeret undersøker hvert år norske virksomheters rekruttering og kompetansebehov. Resultater fra undersøkelsen viser at det kan det være svært vanskelig å komme tilbake i jobb for dem som har vært lenge borte fra arbeidsmarkedet.

Dette skjer til tross for at Nav har flere tiltak og god informasjon til arbeidsgivere som ønsker å inkludere personer med hull i CV-en.

– Funnene gir grunn til bekymring. Dette skjer i en tid med stor satsing på inkluderende arbeidsliv, men god vilje alene ikke er nok - det må også kunne lønne seg for bedriftene å drive aktivt med inkludering, sier Anders Fremming Anderssen, fungerende direktør i Kompetanse Norge

Les også: . Pris til teknologibedrift: – Dette er en anerkjennelse for det motet vi gründere må vise

Flest i store offentlige bedrifter

Har du langvarig hull i CV-en, er det størst mulighet for å få jobb innen helse- og sosialtjenester, offentlig administrasjon og forsvar. 20 prosent av disse virksomhetene har ansatt personer med slike CV-hull, mens tilsvarende tall i privat sektor er 15 prosent.

I Buskerud ansatte 32 prosent av offentlige bedrifter personer med langvarig fravær i de siste 12 månedene. Tallet for landsgjennomsnittet er 20.

Innen frivillig sektor var andelen for Buskerud 20, mens landsgjennomsnittet var 11. For privat sektor var de samme tallene 17 i Buskerud og 15 på landsbasis.

Virksomheter med lavest utdanningsnivå er ikke overraskende blant de som ansetter flest med CV-hull, mens færre blir ansatt i yrker med høyere kompetansekrav.

– Det er gledelig at arbeidsgivere i yrker som ikke krever mye formell kompetanse i større grad rekrutterer folk med hull i CV-en, men vi har en lang vei å gå i alle bransjer, sier Anders Fremming Anderssen.

Det er de største virksomhetene som ansetter flest med langvarig fravær fra arbeidslivet. Blant virksomheter med 21 til 100 ansatte har 22 prosent ansatt noen med langvarig fravær. I virksomheter med 101 til 250 ansatte gjelder dette 28 prosent, og i virksomheter med over 250 ansatte er tallet 32 prosent. Dette kan sannsynligvis forklares med at større virksomheter har mer ressurser til å inkludere arbeidstakere som trenger ekstra oppfølging.


Styrking av kompetanse

Det er ofte en gråsone mellom arbeidsledighet og langvarig sykefravær. Dette ble påpekt i rapporten til Ekspertutvalget for livslang læring, som ble lagt frem i juni.

– Det kan være sammensatte årsaker til at noen står utenfor arbeidslivet, og i mange tilfeller er det en kombinasjon av helseutfordringer og kompetansemangel som ligger bak. Styrking av kompetansen vil kunne åpne dører for mange, sier Fremming Anderssen.


Artikkeltags