I avisa 22. desember har RHA plukket ut noen av verbalforslaga og vist stemmegivninga. Som folkevalgt setter jeg umåtelig stor pris på lokalpressas overvåkenhet av kommunestyrets ulike vedtak, men jeg vil med dette gi en stemmeforklaring til avisas lesere. Stemmegivinga til det første verbalforslaget, kan gi inntrykk av at vi ikke ønsker nytenkning og alternative boformer for eldre. I så fall er ikke dette inntrykket forenelig med Rødts intensjon bak avvisninga.

Det gjelder forslag 1: Nye boformer for eldre. Dette var det forslaget fra det borgerlige flertallssamarbeidet vi i møte fant nødvendig å kommentere, fordi den er interessant både med et positivt og negativt fortegn.

Ideen om nye boformer synes vi er bra. Det er mange som vil trenge et alternativ til det å bo alene hjemme, og det å være på institusjon. Men den ansvarsfraskrivninga som H, SP, V og KrF viste med forslaget, synes vi er meget beklagelig. Den eneste marsjordren administrasjonen her fikk, er at det skal fremskaffes en tomt som skal legges ut i det åpne markedet, og selges til aktuelle boligutviklere. Hele forslaget er fullt av ordet «bør» som selvfølgelig har veldig ulik betydning om det er kommunen som ansvarlig for eldreomsorgen som skal tolke dette «bør», eller om det er Entreprenørselskapet A/S eller andre aksjeselskap med høyest mulig avkastning til aksjonærene som mål, som skal forholde seg til dette ordet.

Aksjeloven betinger utbytte, og høyest mulig. Rødt mener selvfølgelig at kommunen må ha begge henda på rattet her, og ikke bare være en samarbeidspartner. Kommunens helsepersonell som er majoriteten av helsepersonellet her i kommunen, må selvfølgelig tas med når nye boformer skal planlegges. De ulike interesseorganisasjonen for eldre og andre interessegrupper må med på råd. Hvis målet til samarbeidskonstellasjonen hadde vært at alle eldre skulle kunne velge ulike boformer etter hvert som de geriatriske plagene melder seg, hadde de sørga for å etablere disse boligene selv, som kunne vært tildelt ved behov. Ikke til en fordeling betinget av evnen til økonomisk innskudd, som godt kan bli resultatet av vedtaket til dette verbalforslaget.

Det er et forslag som omhandler tjenester som er godt innenfor kommunens primæroppgaver, og det kan vi ikke overlate så til de grader til private utbyggere som har fortjeneste som motiv. I debatten påpekte vi at vi kunne støtte at dette oversendes slik at administrasjonen kunne ha det som grunnlag videre i arbeidet, men at vi ville stemme mot at det ble vedtatt, hvis det er alternativet. Vi følger med interesse hva de ulike høyrerepresentantene i aktuelle hovedutvalg legger i intensjonen om at kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner i planleggingen av denne type prosjekter. De samme politiske kreftene har sørga for at kun ca 1 av 20 høyskoleutdanna helsefagarbeidere kan kjøpe seg bolig her i kommunen, og nå ser det ut som de vil videreføre denne boligpolitikken også for de eldre med behov for nye boformer. Det lover ikke godt.