Asker er en attraktiv bostedskommune. Kommunen har et vakkert kulturlandskap med et levende jordbruk, nærhet til sjøen og en rik og mangfoldig natur. Asker Høyre vil arbeide for en bærekraftig utvikling av kommunen som tar vare på disse verdiene for framtiden.

Vi trenger mer penger til kommunen 

Eiendomsretten og allemannsretten

Den nye Asker kommunen har en lang og flott strandlinje både mot Oslofjorden og Drammensfjorden som er av stor verdi for befolkningen. Asker Høyre vil beskytte strandsonen mot nedbygging, men det må være mulig å vedlikeholde eiendommene innenfor de lover og bestemmelser som er vedtatt av statlige og kommunale myndigheter.

Det er fullt mulig å finne løsninger som ivaretar både eiendomsretten og allemannsretten i strandsonen.

Lokalsamfunnsutvalg (LSU) som en viktig del av nærdemokratiet i nye Asker 

Det er kommunen som har ansvaret for å legge forholdene til rette for den konkrete planleggingen. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringene og gi bestemmelser for kommunens byggeaktivitet.

Et godt regelverk med fornuftige og praktiske retningslinjer for tomtestørrelser, krav til bygninger og grønne lunger, er viktige momenter.

Levende lokalsamfunn gir god livskvalitet

God tettstedsutvikling fremmer levende lokalsamfunn, som gir god livskvalitet til folk. Trygghet og tilgjengelighet til viktige tilbud og tjenester er med på å skape de gode lokalsamfunnene.

Byggeskikk er også et viktig moment som fremmer trivsel, og det omhandler både arkitektur, tradisjon og estetikk. Men byggeskikken må til enhver tid møte samtidens behov og utfordringer, og er derfor i stadig endring.

Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Den gir rammer for arealplanleggingen både i det offentlige og private, og har en sentral funksjon i det grønne skiftet. Loven skal fremme en bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og de framtidige generasjoner.

Kommunen er viktige ved den offentlige planleggingen av arealbruk. Det er i kommunen de fleste plansakene vedtas, og de vil berøre både offentlige og private interesser.

Asker Høyre vil forvalte lovverket på en best mulig måte for samfunnet og for den enkelte innbygger.