Nye Asker blir en av landets største kommuner med over 90.000 innbyggere. Det gir utfordringer, men også store muligheter. Disse mulighetene må forvaltes vel, slik at vi klarer å skape et samfunn som gir frihet til å forme egne liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Venstre ønsker å videreutvikle Asker slik at hele kommunen forblir attraktiv både for næringsliv og som boområde. Det blir viktig å stadig forbedre de tjenestene som kommunen skal gi innen oppvekst, utdanning, helse og omsorg, transport, bolig- og næringsutvikling.

Grønt skifte og helse

Asker Venstre vil at kommunen skal være en spydspiss i arbeidet for det grønne skiftet og lavutslippssamfunnet. Vi må gjennomføre betydelige reduksjoner i klimagassutslipp både i kommunens egen virksomhet og i Asker-samfunnet for øvrig, og vi må stimulere til fornybar energiproduksjon, energisparing og sirkulærøkonomi.

Askers transportutfordringer kan bare løses med økt satsing på kollektivtransport. Vi vil jobbe for flere matebusser, bedre buss-, båt- og togtilbud, flere sykkel- og gangveier, flere pendlerparkeringer og flere ladestasjoner. Asker Venstre ønsker å ta i bruk Oslofjorden som transportåre i større grad, med utslippsfrie båter.

Asker skal tilby et bredt spekter av helse- og omsorgstjenester. Venstre vil styrke den tverrfaglige kompetansen innen disse tjenestene.

Asker bør ha legevakt i egen kommune, med funksjoner som barne -og ungdomsavdeling, sosial og psykisk legevakt, KAD (kommunal akutt døgnenhet for pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus, men ikke klare for å reise hjem), voldtektsmottak og OBS-post for pasienter med uavklarte tilstander.

Pårørende til barn og andre med spesielle behov har en utfordring i møte med hjelpeapparatet. Venstre ønsker derfor at kommunen ansetter en koordinator som har som oppgave å være de pårørendes representant og «ombudsmann» i møte med det offentlige.

Skolepolitikk

Venstres skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like og at elevene har ulike behov. For å ivareta dette må skolene få større frihet til å styre egen utvikling. Asker bør gå i front for å ha skolestart som møter elevens individuelle behov.

Asker Venstre vil utvide svømmeundervisningen i barneskolen, og videreføre undervisningen som igangsettes i Røyken i 2019 for å bedre ferdighetene for innvandrere og flyktninger.

Asker Venstre vil styrke skolehelsetjenesten med daglig åpningstilbud på skolene.

Venstre ønsker en kommune det er godt å bli gammel i, og vil jobbe for tilbud som er tilrettelagt den nye generasjonen eldre. Vi vil jobbe for nye boformer, satse på forebygging og hjemmebaserte tjenester, men også sørge for et godt tilbud i tilrettelagte boliger og sykehjem for dem som trenger det.

Næringsliv

Venstre vil at Asker skal være en attraktiv kommune for nye bedrifter, og spesielt for virksomheter som bidrar til et grønt skifte. Vi vil jobbe for en mobilisering av lokal kompetanse og støtte til gründere og oppstartsprosjekter.

Næringslivet må gis rom for utvikling i balanse med omgivelsene. Asker har et variert og spennende næringsliv og tradisjonsrike industrier. Vi vil støtte opp under utvikling av industrien, men stille høye krav til trafikksikkerhet og lokalt miljø.

Vi vil satse på å utvikle nye arbeidsplasser i form av næringsklynger med ulike småbedrifter for å unngå at tettsteder blir sårbare om én stor aktør utgjør størsteparten av arbeidsplassene på stedet.

Asker skal vokse, men vi må skape sunn vekst samtidig som vi klarer å ta vare på det viktigste vi har – vårt rike natur- og biologiske mangfold, kysten og marka.

Asker gir muligheter, Venstre vil bidra til å realisere dem. For folk, for miljøet og for framtiden.

Raus, nær, skapende og modig - Det politiske året i 2019 for Hurum kommune

Det er en utfordring at fellesnemnda får så mye makt

Flere rekrutteringstiltak må til