Her mellom det gul/grønnskraverte hogstfeltet og øverste ende av Gartnerveien er den brede stien gammel, idyllisk og slak. Den er blåmerket hovedsti, del av Kyststien og så slak at den også er egnet som skiløype i snørike vintere. De fleste Nærsnes-beboere bruker denne strekningen gjennom blåveisskogen regelmessig.

På bildet er utbyggingsskissen tegnet med rødt på orienteringskartet over området. Ny vei (rød blyantstrek) vil ta av fra Krystallveien ved bommen og gå gjennom kommuneplanens grøntområde(!) bort til skiløypetraseen fra skolen og erstatte denne opp Østveien-bakken til hogstfeltet. Med fire hus/hager på hver side av nåværende sti, som blir asfaltvei. Stiplet rød linje viser den erstatningsstien som utbyggeren foreslår. På o-kartet ser vi at det er en veldig dårlig erstatning, noe som ikke er lett å vurdere i de kartskissene som ligger i saksdokumentene fra møtet i Utvalg for plan og byggesak 19.05.2021. Stien vil gå bratt 20 høydemeter ned for å komme rundt et kronglete, stupbratt område, ned til kanten av det store hogstfeltet langs Sundbyveien. Deretter bratt oppover igjen for å komme innpå Østveien igjen rett ved siden av skogens største leirplass med bålplasser og lavvoer. Uegnet som skiløype. Og i denne skråningen tyter grunnvannet ut og gir sølete sommerstier hvis det ikke bygges en veiliknende trasé med dreneringsgrøfter.

Kommunens planavdeling har i flere møter med grunneier gitt tilbakemelding om at det ikke er ønskelig å starte opp planarbeid for boligformål her, fordi bevaringen av Østveien-korridoren som en grøntsone ned til skole og bebyggelse er svært verdifull. Og kommunedirektøren skriver at det er en inkurie at eiendommen har fått boligområdefarge på Røyken kommunes siste kommuneplankart; den tilhørende skriftlige kommuneplandelen poengterer nødvendigheten av å bevare grøntkorridoren. Med henvisning til tidligere innspill fra bl.a. Nærsnes Vel, Oslo og Omland Friluftsråd og Røyken orienteringslag om bevaring av grøntkorridoren, innstilte kommunedirektøren til den politiske behandlingen i Utvalg for plan og byggesak : «Kommunedirektøren anbefaler ikke oppstart av regulering. Planinitiativet avvises». Men på planutvalgets befaring i området fikk politikerne bare møte representanter for utbyggerne, ingen av organisasjonene som har hatt innspill om bevaring av området var informert om befaringen! Likevel (eller akkurat derfor?) valgte et knepent politisk flertall i utvalget å overprøve innstillingen, og gi grunneier tillatelse til å lage plan for boligbygging her. Når planen er utarbeidet vil kommunen legge den ut til ettersyn, og om ikke før, så kan klager/innsigelser sendes inn da. Se ikke bort fra at dette kan skje ganske raskt! Asker kommune arbeider jo for tiden med ny kommuneplan, og det er kanskje ikke utenkelig at en ferdig vedtatt ny arealplan kan sette en bom for bygging akkurat her?

Ved den forrige, store utbyggingen sør for Nærsnes skole (vedtatt 2010) mistet flere skoleklasser turstedene sine, mens grunneieren fikk store inntekter på å selge nærskoger til boligtomter. Nærsnes-bebyggelsen er for tiden omringet av igjengroende hogstfelt av varierende alder, dvs. tilnærmet uframkommelige kratt. Ja visst blir nok disse krattfeltene farbar åpnere skog igjen om 20–30 år. Men i mellomtiden skal tjue årganger Nærsnes-barn ha sine tursteder og lære å oppleve glede ved å ferdes i naturen/skogen. Korridoren sørøstover fra skolen og opp nedre del av Østveien mot Flådda er nå den eneste gjenværende hyggelige skogen helt inn mot Nærsnes-bebyggelsen. Det fins noe natur rundt Nærsnes som kan ofres hvis det trengs forsiktig utbygging i årene som kommer. Men den aktuelle teigen tvers over Østveien er ikke blant disse. Det vil bli veldig trist hvis de smale, fine skogteigene som gjenstår nær skole/barnehage skal bli bebygd. Det bør politikerne innse og snu, ved å avvise reguleringsplanen når den kommer opp til behandling. Kjell Rønneberg, geograf og karttegner