Nærmiljø og knutepunktfortetting

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATT - VALG 2019: Godt etablerte og velfungerende nærmiljøer trues av overordnede myndigheters ønsker om fortetting i knutepunktområdene. Med fellesnevneren knutepunktfortetting er grønne lunger, enebolig- og rekkehuseiendommer med tilhørende hager, i gåavstand til et kollektivknutepunkt, under press fra utbyggere.

Det blir for enkelt å få innvilget dispensasjoner

Utbyggerne ønsker å erstatte eksiserende bebyggelse med nye og tildels høye leilighetsbygg. Under den nevnte overordnede målsettingen legges det press på kommunene, som er bestemmende myndighet, til å vise forståelse for ønsker fra utbyggere om høyest mulig utnyttelse. Dette resulterer i at det er enkelt å få innvilget dispensasjoner fra rådende bestemmelser om utbygging og fortetting.

Alle mennesker, unge som gamle, friske som syke og funksjonshemmede, skal i fremtiden forflytte seg til fots, eventuelt med rulator, på sykkel eller kollektivt. Også foreldre, som først skal levere i barnehagen før de fortsetter reisen til arbeidsstedet, tvinges til å benytte sykkel eller til å gå.

Dette synes å være den bærende ideen bak målet for knutepunktsfortettinger. Tankegangen fører til at det må bygges tett og at flest mulig, om ikke alle, skal bosettes ved kollektivknutepunktene. Det medfører igjen at behovet for parkeringsplasser, til bl.a. pendlere og småbarnsforeldre med flere, faller bort og derfor ikke bør bygges.

Det handler ikke bare om å redusere utslipp til luft fra person og varetransport

Miljøbegrepet favner vidt. Det handler ikke bare om å redusere utslipp til luft fra person og varetransport, men også om bomiljøer og nærområder med grønne lunger og hager til glede og lek for barn og voksne. Miljø handler videre om frihet til å kunne forflytte seg med bil når det er nødvendig eller ønskelig.

Bilen har gitt og gir menneskene stor frihet til å omgås hverandre og å besøke familie og venner. Bilen gir velvære som bevegelsesfrihet og mulighet for å komme ut i naturen, på fjellet og til stranden. Ut på tur – aldri sur, heter det jo.

Selvfølgelig skal vi ta klimautfordringene på aller største alvor. Det er derfor gledelig å se hvor hurtig overgangen nå går mot ikke forurensende person- og varetransport. Sannsynligvis vil vi innen få år ha personbiler, busser og lastebiler - ja båter med, som ikke forurenser. Teknologiutviklingen går fort og viser gang på gang at den evner å møte utfordringene og å løse problemene.

Vi må se på hele miljøbegrepet

I den fremtidige planleggingen og utformingen av knutepunkter, tettsteder og nærområder må vi se på hele miljøbegrepet. Når forskjellige former for transport ikke lenger vil gi klimautfordringer må vi kunne legge til rette for at personbilen også i fremtiden skal kunne være til nytt og glede for oss mennesker.

Vi må derfor skape både gode veier og parkeringsplasser ved stasjoner og andre knutepunkt slik at pendlere med flere kan reise kollektivt. I dag har vi en uholdbar situasjon der pendlere og småbarnsforeldre tvinges til å parkere langs smale farlige småveier i nærheten av knutepunktene.

Jeg synes det er viktig at å ha et langsiktig perspektiv på samfundsutviklingen slik at vi ikke gjennom kortsiktige tiltak ødelegger godt fungerende nærmiljøer og tettsteder.

I vårt lokale program for Holmen-Nesøya krets av Asker Høyre sier vi at vi bl.a. vil:

- Ta vare på nærmiljøene ved bl.a. at omregulering av enebolig- og rekkehusbebyggelse kun kan skje etter en helhetlig plan for et større område.

- At alle nye utbyggingsområder skal tilpasse seg og ta hensyn til eksisterende bomiljøer og derved ivareta stedets identitet.

Gjennom dette håper vi å kunne hegne om alle de gode nærmiljøene og tettstedene vi har i kommunen.

Større kommune vil gi økt nærhet til innbyggerne

Ønsker mer næringsliv og flere lokale arbeidsplasser til nye Asker!

Mestring og like muligheter 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken