Dette til tross for at det har kommet flere varsler og vært flere oppslag i lokale medier om innbyggere som opplever at de eller deres nærmeste ikke får nødvendige psykisk helse- og rustjenester og BPA-tjenester i Asker.

Det er også uforståelig at kontrollutvalget ikke bestiller forvaltningsrevisjon av disse tjenestene, når dette også ved flere anledninger har vært etterspurt av representanter fra både SV, Rødt og Frp samt brukerrådet for psykisk helse og rus i Asker. At det i tillegg skjedde uten realitetsbehandling, da sekretariatet i sakspapirene tolket det som om det på forrige møte var enighet om å ikke gå videre med forvaltningsrevisjon av psykisk helse og rus og BPA til tross for at saken var utsatt til neste møte og ingen medlemmer motsatte seg dette, er like uforståelig.

Men aller mest uforståelig er leder av kontrollutvalgets begrunnelse for å ikke bestille forvaltningsrevisjon, når han fremholdt at det grunnet gode orienteringer fra administrasjonen på psykisk helse og rus og BPA i forrige møte ikke var nødvendig å gå videre med forvaltningsrevisjon av disse tjenestene.

Vi vil derfor oppfordre kontrollutvalgets medlemmer til å etterlyse og gjennomgå de varsler som er kommet

Janne Grøttumsbråten (SV) og Bård Kjetil Dahl (R)

Det vitner i beste fall om manglende rolle- og oppgaveforståelse når leder av kontrollutvalget mener, at det grunnet administrasjonens gode orienteringer ikke er nødvendig å følge opp varsler og medieoppslag om innbyggere som opplever at de eller deres nærmeste ikke får nødvendige tjenester.

Kontrollutvalgets oppgave er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen, ikke å legge deres vurdering av egne tjenester til grunn. I denne saken har kontrollutvalget i Asker rett og slett ikke gjort jobben sin. Det er alvorlig både i et demokratiperspektiv, og for de som opplever å ikke få nødvendige tjenester.

Vi vil derfor oppfordre kontrollutvalgets medlemmer til å etterlyse og gjennomgå de varsler som er kommet, og også realitetsbehandle forslagene til forvaltningsrevisjon av psykisk helse og rus og BPA når saken igjen kommer til behandling i kontrollutvalgets møte 13. juni.

Les flere debattinnlegg her: Debatt eller bli med i debatten her: Ditt innlegg