Et av Unge Høyre sine mål er å gjøre skolehverdagen både enklere og bedre for elevene. I den videregående skolen i dag er det en utfordring at man kan komme opp til eksamen i temaer det er flere måneder siden man hadde undervisning om, da kapittelet ble lest ferdig en gang under høstsemesteret. Derfor vil Unge Høyre innføre en semestermodell i den videregående skolen.

Semestermodellen finner vi på universiteter og høyskoler, der skoleåret er satt sammen av to avsluttende semestre. Dette betyr at man har eksamen både til jul og sommeren. Da blir perioden med fagene kortere og mer intensive, som fører til at det blir enklere å konsentrere seg om dem. Det gjør at elevene får satt seg mer inn i dybden av faget, og læringsutbyttet vil til slutt bli mye større.

I tillegg kan dagens ordning oppleves som urettferdig. Det kan være mer krevende å prestere godt på eksamen om du kommer opp i et emne som læreren gikk gjennom i august, sammenliknet med om du trekker et tema som du hadde om i mai. Ved å innføre en semestermodell med kortere fagperioder, vil ikke dette lenger være et stort problem.

Semestermodellen gjør det også lettere for både elever og lærere å planlegge for vurderinger, og den røde tråden i undervisningen blir enklere å opprettholde. Ikke minst vil det være en fordel for elevene som skal begynne med studier etter videregående å bli kjent med undervisningsstrukturen som brukes på høyere utdanning.

Eksamen er viktig for at elevene skal ha et mål å jobbe fram mot, men det er noen problemer med dagens ordning. Ved å innføre semestermodellen på videregående skaper vi mer kontinuitet i skolegangen, bedre struktur i undervisningen og elevene får et større læringsutbytte.

Derfor sier Unge Høyre ja til semestermodellen i den videregående skolen!