Mulighetsstudien for Føyka skal opp til behandling i formannskapet tirsdag 20. april – et nytt skritt i en mangeårig, grundig prosess. Det er nødvendig å understreke at kommunen respekterer, og tar til etterretning, Asker Skiklubbs årsmøtevedtak i 2019 om å avslutte samarbeidet om byutvikling av partenes eiendommer på Føyka.

Kommunen og Skiklubben eier ca. 50 mål hver på Føyka. Kommunedirektøren foreslår at ca. halve arealet fortsatt benyttes til idrett- og rekreasjon formål og den andre halvdelen til boligformål. Dette samsvarer med det kommunestyret har lagt til grunn. Asker kommune eier øvre Føyka, og ønsker som grunneier å utvikle sin eiendom til et attraktivt boligområde med gode møteplasser for lek og fysisk aktivitet, omkranset av grønt områder.

Derfor planlegger kommunen for et framtidsrettet og unikt sentrumsnært boligprosjekt med høy bokvalitet, aktivitetspark og skateanlegg. Boligprosjektet vil ligge tett på offentlige og private servicetilbud og kollektivknutepunkt, noe som bidrar til redusert bilbruk og klimautslipp. Området vil ha romslige utomhus-områder med store grønne hensynssoner mot den etablerte nabobebyggelsen og vern av naturkvaliteter langs Drengsrud-bekken. Prosjektet vil ta hensyn til kommunens etablerte boligpolitikk med ulike boligtyper tilpasset hele befolkningen.

Gjennom verdiene som skapes ved å utvikle prosjektet kan vi gi noe tilbake til lokalsamfunnet, og spesielt til barn og unge, ved å finansiere og etablere en ny og unik møteplass på Borgen for ulike aktiviteter og idretter, og med gode kvaliteter for Asker fotball og andre klubber i tråd med Asker-modellen. Asker kommune identifiserte og dokumenterte gjennom Borgenprosjektet betydelige levekårsutfordringer og behov for en ny felles møteplass for hele befolkningen for lek, fysisk aktivitet og ulike idrettsformål.

Vi vil gjennom kommuneplanens arealdel og en helhetsplan for Asker sentrum samordne ulike interesser og samfunnsspørsmål for en bærekraftig og attraktiv stedsutvikling.

Det er mange meninger om Føyka blant naboer og andre interessenter. Meningsutveksling er en viktig del av en åpen og demokratisk prosess, og mange innspill har bidratt til å gjøre kommunens planer bedre.

I slike langsiktige samfunnsutviklingsprosjekter må vi jobbe systematisk og grundig, og det har tatt mange år å komme dit vi er i dag. Nå er vi en ny og større kommune, vi tar oss fortsatt god tid i denne saken, og vi ønsker, og legger til rette for, åpne, gode prosesser med medvirkning fra innbyggerne. Derfor har vi lagt fram en mulighetsstudie som nå har vært til høring. Vi har lyttet til mange av innspillene som har kommet inn, og omarbeidet prosjektet i lys av disse.

I neste fase skal Kommunestyret ta stilling til en eventuell videreutvikling av planene gjennom en arkitektkonkurranse. Her legges grunnlaget for nye åpne høringsprosesser og medvirkning med interessenter og innbyggere.

Til syvende og sist er det Kommunestyret som skal ta stilling til en eventuell oppstart av reguleringsprosess og reguleringsplan som muliggjør et nytt boligområde med høye bokvaliteter, og en realisering av en etterlengtet ny møteplass i Borgenområdet.