Vernet av kysttorsk skal gjelde fra 15. juni 2019 og skal evalueres etter tre år.

På kyststrekningen fra Telemark til grensen mot Sverige blir det forbudt å fiske torsk og all levedyktig bifangst av torsk skal slippes forsiktig ut igjen, skriver Amta.

– Det står veldig dårlig til med kysttorsken på Skagerrakkysten og i Oslofjorden og det er ulike årsaker til dette. Et nokså intensivt fritidsfiske er blant de viktigste årsakene til at bestandene av kysttorsk er så kraftig redusert, men også miljø- og klimamessige endringer har påvirket både kysttorsk og andre fiskeslag negativt i dette området. Vi håper at tiltakene som nå iverksettes skal ha positiv effekt, men da trenger vi hjelp fra folk i området, sier fiskeridirektør Holmefjord til regjeringen.no.

Dispensasjon for yrkesfiske

Det er i dag et begrenset yrkesfiske i området, der torsk kun blir tatt som bifangst sammen med andre arter. Yrkesfiskerne som blir rammet av de nye reguleringene vil kunne få dispensasjon fordi Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å ta vare på et tradisjonelt yrke, og i tillegg opprettholde ordningene med kaisalg i dette området, skriver Fiskeridirektoratet.

Ja til en ren fjord – nei til lakseoppdrett i Oslofjorden 

Vern i gyteområder

I det opprinnelige forslaget fra Fiskeridirektoratet var det foreslått å innføre forbud mot alt fiske i 14 definerte gyteområder på kyststrekningen fra Lindesnes til grensen mot Sverige. Dette blir også en del av reguleringene som nå har vedtatt, men etter dialog med blant andre Norges Jeger og Fiskerforbund er områdene justert slik at hensynet til fritidsfiske i områdene er ivaretatt.

Om tiltakene:

Alt fiske etter torsk forbys innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen til Sverige. I tillegg forbys alt fiske fra og med 1. januar til og med 30. april i 14 definerte områder hvor torsken gyter, fra Lindesnes til svenskegrensen.

Forbud mot å fiske torsk

Forbud mot torskefiske innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen mot Sverige innebærer at all bifangst av torsk settes ut igjen.

Av hensyn til blant annet yrkesfiskernes driftsgrunnlag, fiske etter andre arter og mottaksstrukturen, er det åpnet for en begrenset dispensasjonstilgang for yrkesfiskere. Fiskeridirektoratet kan stille vilkår om prøvetaking, sporing og fangstrapportering for forskningsformål.

Det innføres blant annet en begrenset dispensasjonsadgang for påbudet om å bruke sorteringsrist i rekefiske i hele Skagerrak. Oppsamlingspose med en minste maskevidde på 160 mm tillates innenfor grunnlinjen langs strekningen fra Telemark til grensen til Sverige.

Forbud mot alt fiske i områder hvor torsken gyter

Det innføres et totalt fiskeforbud i perioden 1. januar til og med 30. april. Dette gjelder 14 områder langs kysten fra Lindesnes til Sverige. Undervannsjakt i gytefeltene vil være tillatt siden dette er helt selektivt.

Økt kystselkvote

For å få en mest mulig helhetlig beskyttelse av kysttorsk, er det besluttet at kvoten på kystsel skal økes med 20 prosent for å redusere predatorpresset på kysttorsken.

Siden kystsel og kysttorsk har mye av det samme beitegrunnlaget, vil et økt uttak av kystsel kunne bidra til et styrket livsgrunnlag for kysttorsken.

I praksis innebærer dette at jaktkvotene på steinkobbe økes til 24 dyr i Østfold, 18 dyr i Vestfold og 12 dyr i Telemark.

Arbeid med å styrke kysttorskbestanden

De nye tiltakene kommer parallelt med prosjektet «Krafttak for torsken», som er et samarbeid mellom ulike statlige og fylkeskommunale institusjoner i området. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet deltar i prosjektet. Ny kunnskap fra prosjektet vil kunne bidra til reguleringsutviklingen av tiltakene som nå innføres.

Tiltakene oppsummert:

  • Direktefiske etter torsk fra Telemark til grensen mot Sverige innenfor grunnlinjen forbys
  • Totalt fiskeforbud i områdene torsken gyter, fra 1. januar – 30. april, i området fra Lindesnes til Sverige.
  • Undervannsjakt tillates i gytefelt da dette er helt selektivt
  • Fiskeridirektoratet kan gi en begrenset dispensasjonsadgang. Det kan settes vilkår for å øke kunnskap.
  • Bestandsutviklingen og effektene av forvaltningstiltakene følges opp i reguleringsmøter, og i tråd med ny kunnskap om fritidsfiske, gytefelt, bestandsutvikling og fangstpress.
  • Selkvoten i området økes med 20 prosent.
  • Departementet vurderer tiltakene etter 3 år.
  • Reguleringene trer i kraft 15. juni 2019.

Kart

Det startet med at noen lot et akvarium stå igjen i bilen: Nå har drøbak-pappaen realisert en salt drøm i egen stue 

Så mye kan du spare på de ukjente harryhandel-kuppene