«Samfunnet er i endring, nye utfordringer skaper behov for omstilling og taktskifte. Bærum påpeker utfordringer som klimaendringer, endret demografi og økende ulikhet.

Dette utfordrer kommunen, og krever nytenkning, omstilling, prioritering og oppgavene må løses med en mer helhetlig tilnærming, på tvers av sektorer og fagområder, og i samarbeid med kommunesamfunnet, frivilligheten, organisasjoner og næringslivet.»

Her serveres det en lissepasning som en representant for venstresiden ikke kan la passere! «Klimaendringer» er ukontroversielt, «endret demografi» likeså. Men å påpeke «økende ulikhet» i opptakten til valgkampen? I høyrebastionen Bærum, etter åtte år med Høyreregjering? En mer tydelig invitasjon til sjølkritikk enn dette må man gå tilbake til ML-rørsla på 70-tallet for å finne.

Høyre har gjort jobben sin, og det har vært å vri skattesystemet i retning av lettelser for de som har mest fra før, med begrunnelse i en teori om at dette vil styrke sysselsettingen, en strategi som beviselig ikke har ført til noe annet enn skattelettelser til dem som trenger det minst. Som en ekstra ingrediens i denne cocktailen har vi Frp som vil at kommunen skal lokke til seg rikfolk ved å tilby lavere formuesbeskatning! Regjeringen har åpnet for et arbeidsliv der midlertidighet og vikarbyråer gir næringslivet den fleksibiliteten som ønskes, på bekostning av arbeidstakernes behov for trygghet og forutsigbarhet. I tillegg kommer at Høyre, i intim pardans med NHO, ønsker å privatisere offentlig velferd. Varaordfører i Asker, Monica Vee Bratlie, har vært en talsperson for denne forretningsideen. En sikker pengemaskin for investorer, men på bekostning av gjennomsiktighet i offentlig virksomhet, ansattes vilkår, kvalitetsoppfølging, og årsak til enda mer ulikhet ved at kommersiell velferd bygger på profittmaksimering.

Ujevn fordeling av samfunnets ressurser fører på sikt til manglende tillit mellom grupper, sosial uro, konflikt og kriminalitet. Det har forfatterne av teksten til Bærums samfunnsplan fanget opp på en prisverdig måte. Hvordan man skal møte utfordringene som ulikhetspolitikken fører med seg, sier ikke samfunnsplanen noe om, men svaret burde være ganske åpenbart.